ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και 21 μέλη (14 μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων & 7 μέλη Ε.Π. των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων), που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων για τριετή θητεία.
Για το διορισμό του Προέδρου απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. λειτουργεί σε Ολομέλεια και σε Τμήματα, το Τμήμα Α΄ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και το Τμήμα Β΄ (Ανωτάτης Εκπαίδευσης Τεχνολογικής κατεύθυνσης).
Με την υπ’ αριθμ. 183695/Ζ1/1-11-2016 (ΦΕΚ 592/04-11-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Υπουργική Απόφαση ορίστηκαν τα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Τακτικά και Αναπληρωματικά).

ΦΕΚ 592/04-11-2016

ΦΕΚ 340/15-6-2018

 


Hλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναγνώρισης
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής