Ελληνική Έκδοση
English Version
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 
 
Δομή
Αρμοδιότητες
Αναγνωρισμένα Ιδρύματα
Αιτήσεις
 
 
ΥΠΕΠΘ
Ελληνικά Πανεπιστήμια
Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
Παραπομπές
Ανακοινώσεις
 
 
Δημιουργοί (Credits)
 
 

 
 
 
   
 
 

Ιατρική

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (αρ.Φ.6/57457/Β3/22-6-2005 ΦΕΚ 848/B'/22-6-2005)


ΑΡΘΡΟ 2

ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

1. Οι εξετάσεις στα μαθήματα για την αναγνώριση των πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής, που χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού, διεξάγονται σε εξεταστικά κέντρα και ανάλογα με την επάρκεια των απαιτούμενων αιθουσών, που ορίζονται με αποφάση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., η οποία ανακοινώνεται μαζί με την ημερομηνία ορισμού των εξετάσεων κάθε εξεταστικής περιόδου. Εάν ο αριθμός των εξεταζομένων σε κάποιο εξεταστικό κέντρο είναι μεγάλος, μπορεί να ορισθεί ως εξεταστικό κέντρο και άλλο κτίριο που προσφέρεται για τις εξετάσεις.

2. Η κατανομή των υποψηφίων κάθε εξεταστική περίοδο ανακοινώνεται απο το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π τουλάχιστον δεκαπέντε(15) ημέρες προ της ημερομηνίας των εξετάσεων και ταυτόχρονα αποστέλλονται οι σχετικοί πίνακες στα εξεταστικά κέντρα. Για την κατανομή αυτή δύναται να λαμβάνεται υπόψη ο τόπος μόνιμης κατοικίας του εξεταζομένου και ο αριθμός των εξεταζομένων που μπορεί να δεχθεί κάθε εξεταστικό κέντρο.

3. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων Ιατρικής ή Οδοντιατρικής, κατά περίπτωση, στις έδρες των οποίων έχουν ορισθεί τα εξεταστικά κέντρα, τουλάχιστον ένα μήνα προ των εξετάσεων ορίζουν: α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που θα έχουν την ευθύνη των εξετάσεων (παραλαβή των θεμάτων στα Τμήματα, φωτοαντιγράφησή τους και μεταφορά τους στις αίθουσες των εξετάσεων, και παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων στους εξεταζόμενους). β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που θα έχουν την ευθύνη για την παραλαβή των γραπτών, τη συσκευασία τους και την αποστολή τους στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και γ) Τους επιτηρητές των εξετάσεων. Οι κατάλογοι με τα παραπάνω ονόματα και τα πλήρη στοιχεία τους (εκτός των επιτηρητών) πρέπει να αποστέλλονται στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δεκαπέντε(15) ημέρες προ των εξετάσεων για ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού.

4. Οι υπεύθυνοι των εξεταστικών κέντρων με βάση τον αλφαβητικό ονομαστικό πίνακα των εξεταζομένων τον οποίο έχει αποστείλει το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε κάθε εξεταστικό κέντρο, τηρώντας την αλφαβητική σειρά, καταρτίζουν ανά κτίριο και αίθουσα ονομαστικές καταστάσεις τις οποίες μια ημέρα πριν την έναρξη των εξετάσεων τις αναρτούν στην είσοδο του εξεταστικού κέντρου σημειώνοντας κατάλληλες ενδείξεις από τις οποίες κάθε εξεταζόμενος μπορεί να διαπιστώσει σε ποιο κτίριο και αίθουσα υπάρχει η προορισμένη γι'αυτόν θέση.

5. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις αίθουσες γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος της ταυτότητάς τους. Η ταυτότητα των εξεταζομένων ελέγχεται με το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους ή άλλο επίσημο για την ταυτότητά τους έγγραφο που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία τους ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από αρμόδια Αρχή (Δήμος κλπ.) στις περιπτώσεις αλλαγής ονοματοδοσίας ή αποδόσεως στην ελληνική ξενόγλωσσων ονομάτων.


ΑΡΘΡΟ 3

ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η επεξεργασία των θεμάτων από τους εξεταζόμενους γίνονται σε ομοιόμορφα τετράδια ή ηλεκτρονική σελίδα, ανάλογα με τον τρόπο εξετάσεων, που χορηγούνται με ευθύνη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στους εξεταζομένους κατά μάθημα. Σε αυτά ο εξεταζόμενος αναγράφει το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, που έχει υποβάλλει στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για την αναγνώριση του τίτλου .


ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χρόνο και τόπο που θα καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Ειδικά για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αναγνώρισης πτυχίων Ιατρικής της εξεταστικής περιόδου Ιουλίου 2005 ανά μάθημα ορίζονται οι ημερομηνίες:

-Μάθημα "Παιδιατρική", 15 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή
-Μάθημα "Χειρουργική", 16 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο
-Μάθημα "Παθολογία", 17 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή

2. Τα θέματα είναι κοινά, αντιστοιχούν σε θέματα πτυχιακών εξετάσεων και επιλέγονται από μέλη Δ.Ε.Π. προερχόμενα απο το σύνολο των Τμημάτων Ιατρικής ή Οδοντιατρικής κατά περίπτωση. Η βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων γίνεται ηλεκτρονικά και ελέγχεται από μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία είναι διαφορετικά από εκείνα που επέλεξαν τα θέματα των εξετάσεων. Ο καθορισμός των μελών Δ.Ε.Π. που θα επιλέξουν τα θέματα των εξετάσεων, όπως επίσης και εκείνων που θα διροθώσουν τα γραπτά των υποψηφίων, γίνεται από Ειδική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον Αντιπρόεδρο του Α΄Τμήματος του Δ.Σ. του Οργανισμού, τους Προέδρους όλων των Τμημάτων Ιατρικής ή Οδοντιατρικής κατά περίπτωση Επιστημονικού κλάδου.

3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν ορισθεί για την επιλογή των θεμάτων προσέρχονται την ημέρα των εξετάσεων του συγκεκριμένου μαθήματος στην έδρα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., προτείνουν θέματα παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, του Αντιπροέδρου του οικείου Τμήματος του Δ.Σ. του Οργανισμού και του μέλους του οικείου επιστημονικού κλάδου κατά περίπτωση. Ο αριθμός των θεμάτων που προτείνει κάθε μέλος είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των θεμάτων στα οποία έχει ορισθεί από την Ειδική Επιτροπή να απαντήσουν οι εξεταζόμενοι. Οι εξετάσεις μπορέι να γίνονται και εμ τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Ειδικότερα τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με σημείωση, παράλληλα, της ορθής απάντησης και καταχωρίζονται αμέσως σε ενιαία δεξαμενή με συνεχόμενη αρίθμηση. Παρουσία των εκπροσώπων όλων των Τμημάτων και του αρμοδίου μέλους του επιστημονικού κλάδου Ιατρικών Επιστημών ή κλάδου Οδοντιατρικής κατά περίπτωση, κληρώνονται οι ερωτήσεις από την ενιαία δεξαμενή. Τα θέματα που κληρώνονται για τους υποψηφίους καταγράφονται σε ενιαίο κείμενο ή ηλεκτρονική σελίδα και αποστέλλονται με fax στα εξεταστικά κέντρα, όπου μετά την αναπαραγωγή τους διανέμονται στους εξεταζομένους.

4. Οι εξετάσεις διενεργούνται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Το αρμόδιο μέλος Δ.Ε.Π. παραλαμβάνει τα θέματα και τα παραδίδει στις αίθουσες.

5. Οι εκπρόσωποι των Τμημάτων παραμένουν στα Γραφεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν και διαμορφώνουν το τελικό φύλλο των αναμενόμενων απαντήσεων, οι οποίες θα αποσταλούν μαζί με τα γραπτά στα εξεταστικά Κέντρα με σκοπό να βοηθήσουν στην ομοιογενή και αντικειμενική βαθμολόγηση.


ΑΡΘΡΟ 5

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1. Στους χώρους, όπου θα διενεργηθούν οι εξετάσεις, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Σε κάθε αίθουσα θα γίνεται ο έλεγχος της ταυτότητας όσων προσέρχονται στις εξετάσεις και θα σημειώνεται η παρουσία ή η απουσία κάθε υποψήφιου σε κάθε μάθημα, με βάση τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αποσταλεί.

2. Οι επιτηρητές παραδίδουν στους εξεταζομένους ειδικό τετράδιο ή ηλεκτρονική σελίδα με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής απαντήσεων για κάθε μάθημα. Το τετράδιο ή ηλεκτρονική σελίδα με τις ερωτήσεις αποτελεί γραπτό δοκίμιο του εξεταζομένου, από τη στιγμή που θα τεθούν σε αυτό οι κανονισμένες ακριβείς ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του. Οι ενδείξεις αυτές ελέγχονται από τους επιτηρητές. Κατά την παράδοση του γραπτού δοκιμίου οι εξεταζόμενοι υπογράφουν στην αντίστοιχη θέση του καταλόγου των εξεταζομένων. Με την παράδοση κάθε τετραδίου ή της ηλεκτρονικής σελίδας ο επιτηρητής, παρουσία του εξεταζομένου, σφραγίζει με ειδικό αυτοκόλλητο το όνομα του εξεταζομένου, σημειώνει με οριζόντια γραμμή το τέλος της ανάπτυξης των θεμάτων διαγράφοντας ή εποπτεύοντας, επίσης με τη μέριμνα και ευθύνη του εξεταζομένου, να μην υφίσταται οποιοδήποτε κενό στις θέσεις των απαντήσεων και θέτει σφραγίδα με ένδειξη "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.".

3. Η διάρκεια των εξετάσεων ορίζεται σε 2 (δύο) ώρες και 30 (τριάντα) λεπτά. Σε κανένα υποψήφιο δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα, αν δεν έχει περάσει μία (1) τουλάχιστον ώρα από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων του συγκεκριμένου μαθήματος. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα για οποιοδήποτε λόγο παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.

4. Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από την εξέταση.

5. Μετά το τέλος της εξέτασης κάθε μαθήματος, τα γραπτά με τις απαντήσεις καταμετρούνται από τους επόπτες των αιθουσών, σημειώνοντας σε ειδικό έντυπο τη συμφωνία του αριθμού των γραπτών με τον αριθμό των εξετασθέντων και τον αριθμό των μη προσελθόντων για εξέταση και παραδίδονται στους υπεύθυνους καθηγητές για τη βαθμολόγησή τους από τα ορισθέντα από την Ειδική Επιτροπή Εξετάσεων μέλη Δ.Ε.Π. - βαθμολογητές, με βάση τις ορθές απαντήσεις που αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία από την Επιτροπή εξετάσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Μετά την περάτωση της βαθμολογίας ο κατάλογος των επιτυχόντων και των αποτυχόντων αποστέλλεται σε τρία αντίτυπα, ένα στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ανακοίνωσή τους, ένα στο ΥΠΕΠΘ και ένα στον οικείο Πρόεδρο του Τμήματος όπου εδρεύει το εξεταστικό κέντρο. Ο πίνακας των αποτυχόντων γνωστοποιείται ηλεκτρονικά και κοινονοποιείται στο ΥΠΕΠΘ.


ΑΡΘΡΟ 6

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικά με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή αναγράφει πάνω στο γραπτό δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμενου μαθήματος ή για ορισμένες εξεταστικές περιόδους ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη απολογία του εξεταζόμενου. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι διαγωνιζόμενοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρονική συσκευή. Ο εξεταζόμενος που δολιεύεται με οποιοδήποτε τρόπο τις εξετάσεις ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή τους αποκλείεται από την παραπέρα εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.


ΑΡΘΡΟ 7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Κάθε γραπτό αξιολογείται από δύο (2) βαθμολογητές, που έχουν οριστεί από την Ειδική Επιτροπή ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η αξιολόγηση των γραπτών απαντήσεων των υποψηφίων γίνεται με βάση τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Οι ερωτήσεις είναι εκατό (100) και ο χρόνος συμπλήρωσης υπολογίζεται σε ένα (1) λεπτό και τριάντα (30) δευτερόλεπτα ανά ερώτηση. Κάθε ορθή απάντηση λαμβάνει μία (1) μονάδα και ως ελάχιστη βάση επιτυχίας ορίζονται οι πένηντα (50) μονάδες με άριστα τις εκατό (100). Ο αριθμός των προσφερομένων επιλογών ανά ερώτηση είναι πέντε και καθορίζεται από την Ειδική Επιτροπή των εξετάσεων κάθε εξεταζομένου μαθήματος των Τμημάτων Ιατρικής ή Οδοντιατρικής. Από τις πέντε (5) προσφερόμενες επιλογές η ορθή απάντηση είναι μόνο μία. Κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρεί το ένα τέταρτο (1/4) της μονάδας από την αντίστοιχη ερώτηση. Ερωτήσεις αναπάντητες δεν συνυπολογίζονται στην τελική βαθμολογία.

2. Οι βαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 80% των μελών Δ.Ε.Π. κατά τομέα και το ονομαστικά τους στοιχεία δεν δημοσιεύονται σε καμία περίπτωση.

3. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι εξετασθέντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την επίδειξη του γραπτού τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού και την επαναβαθμολόγησή του, εάν προκύψει σφάλμα ή παράλειψη στην αρχική βαθμολόγηση.


ΑΡΘΡΟ 8

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Για να καλυφθούν τα διάφορα έξοδα διεξαγωγής των εξετάσεων ο κάθε εξεταζόμενος καταβάλλει παράβολο σε ειδικό λογαριασμό που κοινοποιειται συγχρόνως με την κατάσταση κατανομής. Το ύψος του παραβόλου θα ορίστει με κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, εδ. (γ) του ν. 3328/05. Ειδικά για τις εξετάσεις έτους 2005 το ύψος του παραμένει το ίδιο. Ειδιαίτερες λεπτομέρειες που θα προκύψουν από την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ύστερα από γνώμη της Ειδικής Επιτροπής.

Η υπ' αριθμ. Φ6/37695/Β3/26-04-2004 Υπουργική Απόφαση δεν ισχύει από την δημοσίευση της παρούσης.


 
 
   
 
 
ON-LINE προσομοίωση εξετάσεων Παθολογίας - Χειρουργικής 2004 χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Τελέδια" (Κωδικός πρόσβασης Παθολογίας: ΔΙΚΠΑΘ-8-10 . Κωδικός πρόσβασης Χειρουργικής: ΔΙΚΧΕΙ-8-9)