Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 16-09-2009
Πηγή: Πληροφορίες

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 2009

Μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., λόγω της μετάθεσης των ημερομηνιών των εξετάσεων Ιατρικής ΔΟΑΤΑΠ περιόδου 2009, της παράτασης της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής και προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, ανακοινώνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν καταθέσει σχετική αίτηση αναγνώρισης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τις 15/07/2009 αντί της 30/06/2009 όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί.

Επισημαίνεται ότι, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η υποβολή της σχετικής δήλωσης συμμετοχής μαζί με τα αντίστοιχα παράβολα ανά εξεταζόμενο μάθημα (βλ. προηγούμενη ανακοίνωση) και η κάλυψη όλων των εκκρεμοτήτων του φακέλου.

Επισημαίνεται επίσης, ότι, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει από τη λίστα των εξεταζομένων τους υποψήφιους για τους οποίους θα διαπιστωθούν προβλήματα ή θα προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με τη γνησιότητα των τίτλων τους ή τη διάρκεια των σπουδών τους ή αναληθή στοιχεία.

Τελευταία Ενημέρωση: 16-09-2009
Επιστροφή