Κατηγορία: Αποφάσεις Δ.Σ. Καταχωρήθηκε: 9-03-2011
Πηγή: admin

Αναγνώριση τίτλων σπουδών Νομικής που αποκτήθηκαν στη Γερμανία

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. στην συνεδρία του 65 Α/ 4-7-2008, οι αιτούντες την αναγνώριση τίτλων σπουδών απονεμόμενων από πανεπιστήμια της Γερμανίας αφού ο υποψήφιος προηγουμένως έχει λάβει μέρος επιτυχώς στις 1ες Κρατικές Εξετάσεις, απαλλάσσονται από την πάγια χρέωση των μαθημάτων Αστικό Δίκαιο, Ποινικό/Ποινική Δικονομία, Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία.

Τελευταία Ενημέρωση: 9-03-2011
Επιστροφή