Κατηγορία: Ιατρική Καταχωρήθηκε: 4-05-2004
Πηγή: Πληροφορίες

Χρόνος Εξέτασης-Βαθμολογία στις Εξετάσεις Ιατρικής

Ανακοίνωση σχετικά με το χρόνο Εξέτασης
και τη βαθμολογία στις Εξετάσεις Ιατρικής


Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση
Φ.6/37695/Β3/26-4-2004(ΦΕΚ.Β.634/30-4-2004) η διάρκεια των εξετάσεων ορίζεται σε 2 (δύο) ώρες και 30 (τριάντα) λεπτά.

Οι ερωτήσεις είναι εκατό (100). Κάθε ορθή απάντηση λαμβάνει μία (1) μονάδα και ως ελάχιστη βάση επιτυχίας ορίζονται οι πενήντα (50) μονάδες με άριστα τις εκατό (100). Ο αριθμός των προσφερομένων επιλογών ανά ερώτηση είναι πέντε. Από τις πέντε (5) προσφερόμενες επιλογές η ορθή απάντηση είναι μόνο μία. Κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρεί το ένα τέταρτο (1/4) της μονάδας από την αντίστοιχη ερώτηση. Ερωτήσεις αναπάντητες δεν συνυπολογίζονται στην τελική βαθμολογία.

Τελευταία Ενημέρωση: 12-05-2004
Επιστροφή