Κατηγορία: Γενικές Πληροφορίες Καταχωρήθηκε: 12-02-2016
Πηγή: admin

Πρακτική άσκηση σε προγράμματα σπουδών της αλλοδαπής

Πρακτική άσκηση η οποία ενσωματώνεται σε πρόγραμμα σπουδών ομοταγών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στην οποία αποδίδονται πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες περιλαμβάνονται στις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα στην οποία απονέμεται ο τίτλος.

Τελευταία Ενημέρωση: 12-02-2016
Επιστροφή