Κατηγορία: Γενικές Πληροφορίες Καταχωρήθηκε: 4-10-2017
Πηγή: Πληροφορίες

Διόρθωση προδήλου σφάλματος στην αριθ. 19007/24-7-2017 Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ΔΟΑΤΑΠ

Στη σελίδα 3 της Προκήρυξης με αριθ. 19007/24-7-2017, στο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, παράγραφος 1, η λέξη "Τετάρτη" αντικαθίσταται με το ορθό "Παρασκευή".

Τελευταία Ενημέρωση: 4-10-2017
Επιστροφή