ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Τα τηλέφωνα που βρίσκονται στις παρενθέσεις είναι εσωτερικά, πρέπει να καλέσετε το 210-5281000 και στη συνέχεια να πληκτρολογήσετε το εσωτερικό.)

 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Καρανάσου Σπυριδούλα
210 5281016, 210 5281000 (Εσωτ. 209)

 

Οικονομική Υπηρεσία

Τμήμα Προϋπολογισμού

Καρανάσου Σπυριδούλα
210 5281016, 210 5281000 (Εσωτ. 209)

 

Τμήμα Προμηθειών και Δαπανών

Ραγκούσης Στυλιανός
(Προϊστάμενος τμήματος)
210 5281041, 210 5281000 (Εσωτ. 207)
Τσιλιγκρού Μαρία
210 5281041, 210 5281000 (Εσωτ. 207)

Fax Οικονομικής υπηρεσίας: 210 5239525

 

 

Τμήμα Προσωπικού

Φεργάδης Γεώργιος
(Προϊστάμενος τμήματος)

210 5281043, 210 5281000 (Εσωτ. 211)

Μαραγκού Γεωργία
210 5281000 (Εσωτ. 210)

Fax Τμήματος Προσωπικού: 210 5239525

 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Πρωτόκολλο
Μπριστογιάννη Αικατερίνη
(Προϊσταμένη Τμήματος)
210 5281015, 210 5281000 (Εσωτ. 201)
Ταχυδρομείο
Ηλιόπουλος Κων/νος
210 5281000 (Εσωτ. 205)