ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 5620/27-2-2009 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αναλυτικά τα αποτελέσματαb


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 5623/2009 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Αναλυτικά τα αποτελέσματαb


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Φ.5.5./7360/ΔΔΟ/19-03-09 (ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ.)

Αναλυτικά τα αποτελέσματαb


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 5622/27-2-2009 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματαb

 


 

Αθήνα,   19/3/2009       
                                                                             Αριθ.Πρωτ: Φ.5.5/ 7360 /ΔΔΟ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Πλήρωσης μίας (1) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΔΟΑΤΑΠ, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, Αγ. Κωνσταντίνου 54, Πλατεία Καραϊσκάκη (Μεταξουργείο), 104 37

Έχοντας υπόψη:

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 21, του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005.
  2. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/452/27483/7-11-2008 Εγκριτική της πρόσληψης Πράξη της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1, της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/28-12-2006), όπως  ισχύει.
  3. Τo αριθ. Φ.908/104709/Η/5-8-2008 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
  4. Τις διατάξεις του Ν.3328/2005 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18, του Ν.3369/2005 (ΦΕΚ 171/τ.Α΄).

 

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του ΔΟΑΤΑΠ για την εξής ειδικότητα με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Ειδικότητα

Αριθμός

Ειδικά τυπικά προσόντα

Χρονική
διάρκεια

 

ΥΕ Επιμελητών

 

1

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου, ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1, του Ν.2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

 

8 μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Αγ. Κωνσταντίνου, αριθ. 54, Τ.Κ. 104 37, Πλατεία Καραϊσκάκη (Μεταξουργείο) και ειδικότερα στο Τμήμα Προσωπικού (αρμόδιος κ. Γ. Φεργάδης, τηλ. 210-5281000, εσωτ. 210).

Η υποβολή δικαιολογητικών αρχίζει από 28-04-2009 έως και 07-05-2009.

Η σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)  και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αθηναίων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (www.doatap.gr)

Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης
Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 

Αναλυτικά η προκήρυξη

Έντυπα

 


 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων ειδικών εισηγητών στην Αθήνα, στο Τμήμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του ΔΟΑΤΑΠ, με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1-4 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80, Τ.Α΄). Συγκεκριμένα, οι παραπάνω θέσεις αφορούν:

  1. αρ.Προκήρυξης 5620/27-2-09: μία (1) θέση ειδικού εισηγητή για τον επιστημονικό κλάδο των Οικονομικών Επιστημών –Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κείμενο Προκήρυξης και Αίτηση: b
  2. αρ.Προκήρυξης 5622/27-2-09: μία (1) θέση ειδικού εισηγητή για τον επιστημονικό κλάδο των Γεωτεχνικών Επιστημών. Κείμενο Προκήρυξης και Αίτηση: b
  3. αρ.Προκήρυξης 5623/27-2-09: μία (1) θέση ειδικού εισηγητή για τον επιστημονικό κλάδο των Νέων Τεχνολογιών. Κείμενο Προκήρυξης και Αίτηση: b

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις στο ΔΟΑΤΑΠ (Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37, στο Τμήμα Προσωπικού, 2ος όροφος, ώρες 10.00-12.00, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΔΟΑΤΑΠ, τηλ. 210 5281000, εσωτ. 211, Τμ.Προσωπικού. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται την προκήρυξη και το υπόδειγμα της αίτησης από την ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) ή από τα γραφεία του ΔΟΑΤΑΠ στην Αθήνα (Τμήμα Προσωπικού).

Αθήνα, 27/02/2009
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ

Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης
Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 

 

Σημείωση: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Πέμπτη, 12/3/09 έως και Τρίτη, 31/3/09.

 

 

 

 
 

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής