Αρχική » Αναγνώριση » Παράβολα

Παράβολα

Για κάθε αίτηση του παρακάτω πίνακα, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει το αντίστοιχο ποσό παραβόλου (τελικό ποσό συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ/μου) στην Τράπεζα Ελλάδος και το αποδεικτικό της κατάθεσης συνοδεύει την αίτηση του. Η κατάθεση πραγματοποιείται, είτε στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου -πρώην Πανεπιστημίου- αρ. 21), είτε σε κάποιο υποκατάστημα ή πρακτορείο. Εναλλακτικά, μπορείτε να απευθυνθείτε σε όποια Τράπεζα σας εξυπηρετεί (στο κατάστημα ή μέσω e-banking) και να καταθέσετε το σχετικό ποσό στον λογαριασμό του ΔΟΑΤΑΠ στην Τράπεζα Ελλάδος με τα κάτωθι στοιχεία. (Προσοχή: τυχόν πρόσθετα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον εντολέα).

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / BANK OF GREECE
SWIFT CODE: BNGRGRAA
IBAN: GR05 0100 0240 0000 0002 6072 595
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΟΑΤΑΠ

Σημείωση: Παρακαλούμε η αιτιολογία της κατάθεσης να εμφανίζει το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του αιτούντος.

Για να δείτε τα υποκαταστήματα της ΤτΕ πατήστε εδώ
Για να δείτε τα πρακτορεία της ΤτΕ πατήστε εδώ

Τιμές Παραβόλων από 9/1/2012 (ΦΕΚ 3165/Β/30-12-2011):

ΕΙΔΟΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
σε ευρώ (€)

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ*

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ  σε ευρώ (€)**

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
(2%)

&

ΟΓΑ
ΧΑΡΤ (20%)

1.

α)
Αναγνώριση «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας
και αντιστοιχίας» τίτλου σπουδών

i)
Βασικός τίτλος

225

5,40

230,40

ii)
Μεταπτυχιακός τίτλος

180

4,32

184,32

iii)
Διδακτορικό δίπλωμα

180

4,32

184,32

iv)
Μεταπτυχιακός τίτλος και Διδακτορικό
δίπλωμα

360

8,64

368,64

β)
Αναγνώριση
πτυχίου με συνεκτίμηση μεταπτυχιακού
τίτλου

Βασικός
και Μεταπτυχιακός τίτλος

405

9,72

414,72

2.

Επανεξέταση
αιτήματος αναγνώρισης τίτλου σπουδών

225

5,40

230,40

3.

Καθορισμός
της αντιστοιχίας της βαθμολογικής
ή αξιολογικής κλίμακας των
αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» ή
«ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών
τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή
αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών
τίτλων ή το χαρακτηρισμό των τίτλων
ως αδιαβάθμητων

50

1,20

51,20

4.

Συμμετοχή
σε εξετάσεις οργανισμού,
ανά
μάθημα εξέτασης

145

3,48

148,48

5.

Χορήγηση
αποσπασμάτων πρακτικών συνεδριάσεων
Διοικητικού Συμβουλίου,
ανά
απόσπασμα

20

0,48

20,48

6.

Χορήγηση
ακριβών αντιγράφων εγγράφων που
έχει εκδώσει ο ΔΟΑΤΑΠ ή φυλάσσονται
στο αρχείο του,
ανά
ακριβές αντίγραφο

20

0,48

20,48

7.

Παροχή
κάθε είδους πληροφορίας και βεβαίωσης

i)
Αίτηση αναγνώρισης ομοταγούς
ιδρύματος

1.000

24,00

1024,00

ii)
Αιτήσεις διάφορες,

ανά
αίτηση

20

0,48

20,48

*ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

**Διευκρινίζεται ότι η τελική χρέωση ανά περίπτωση από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι το ποσό που αναγράφεται στην τελευταία στήλη του πίνακα (“ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ σε ευρώ”).

H παρούσα απόφαση καταργεί την υπ. αριθμ. 17698/ιβ/3-3-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄358).