Α’ ΤΜΗΜΑ Αναγνώρισης Τίτλων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Ζωής, Πληροφορικής και Εικαστικών Τεχνών

Το Α΄ Τμήμα περιλαμβάνει τους εξής Επιστημονικούς κλάδους:

  • ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  • ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής