ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΟΑΤΑΠ

(Βλέπε και πίνακα "ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ" ανά περίπτωση) 

 

Πλέον οι αιτήσεις αναγνωρίσεων τίτλου σπουδών γίνονται MONO μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-doatap.doatap.gr

 

Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών b b   Ισχύουν για αιτήσεις μέχρι 19/05/2019. Για νέες αιτήσεις εδώ

 
  Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε για την αναγνώριση οποιουδήποτε τίτλου σπουδών (Βασικό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό ή σε περίπτωση συνεκτίμησης τίτλων σπουδών [Βασικού και Μεταπτυχιακού])

Αναγνώρισης Ομοταγούς b b

 
  Η αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση που θέλετε να κριθεί το εάν ένα Ίδρυμα πληροί τα κριτήρια του Ομοταγούς, ώστε να συγκαταλέγεται στην λίστα των Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων

 

Αντιστοιχίας Βαθμού  b

 
Η αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση που θέλετε αντιστοιχία βαθμού στην Ελληνική δεκάβαθμη κλίμακα. Η βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού χορηγείται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση χρέωσης μαθημάτων για την αντιστοιχία, η βεβαίωση θα χορηγείται μετά την επιτυχή εξέταση στα μαθήματα αυτά.

Έκδοση Ακριβών Αντιγράφων  b

 
Η αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση που θέλετε έκδοση ακριβών αντιγράφων των αποφάσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
email: protocol@doatap.gr

Έκδοση Αποσπάσματος Πρακτικών Δ.Σ.  b

Η αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση θέλετε αποσπάσματα απο πρακτικά του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Επανεξέτασης b b

Η αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση που επιθυμείτε επανεξέταση του τίτλου σπουδών. Η αίτηση Επανεξέτασης υποβάλλεται εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της Πράξης Αναγνώρισης

Επιστροφής Παραβόλου b

Η αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιστροφή του παραβόλου.

Προσοχή! Αίτηση επιστροφής παραβόλου που δεν συνοδεύεται από πρωτότυπο παράβολο ή αποδεικτικό έγγραφο του αριθμού ΙΒΑΝ του δικαιούχου ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ.

 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής