ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών συντονίζει το Διοικητικό και Οικονομικό έργο του Οργανισμού και τη χρονική περίοδο από 01-04-2005 έως 31-12-2006 συνέβαλε καταλυτικά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του.

Η Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται απο τέσσερα τμήματα:

  • το Τμήμα Προσωπικού: ο Οργανισμός στελεχώνεται από τρεις κατηγορίες υπαλλήλων: α) τους ειδικούς εισηγητές, β) τους διοικητικούς υπαλλήλους και γ) τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
  • το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, το οποίο ουσιαστικά διενεργεί όλες τις διαδικασίες πρωτοκόλλησης και διεκπεραίωσης εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Επίσης, επιλαμβάνεται της μέριμνας του τομέα της Μηχανοργάνωσης καθώς και της στέγασης, φύλαξης και καθαρισμού της Υπηρεσίας.
  • το Τμήμα Προϋπολογισμού
  • το Τμήμα Προμηθειών και Δαπανών

 

 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής