ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

Η Διεύθυνση Ενημέρωσης διεκπεραιώνει το σημαντικό και υπεύθυνο έργο της ενημέρωσης των πολιτών και των Φορέων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα για όλα τα θέματα σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Στα πλαίσια της καθημερινής επαφής με τον πολίτη, ο Τομέας Ενημέρωσης καταβάλλει σημαντική προσπάθεια έγκυρης και άμεσης πληροφόρησης σχετικά με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες αναγνώρισης τίτλων σπουδών καθώς και έγκαιρης διεκπεραίωσης αιτημάτων πολιτών, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
Στα πλαίσια των καθορισμένων από τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αρμοδιοτήτων του τμήματος Ενημέρωσης για το χρονικό διάστημα 2005-2006, οι προσπάθειες του α΄ και β΄ τμήματος Ενημέρωσης επικεντρώθηκαν στους ακόλουθους τομείς:

 • Συμβουλευτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων τόσο για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή όσο και για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού για σπουδές στην αλλοδαπή, όπως:
 • απαιτούμενες προϋποθέσεις/ απαραίτητα δικαιολογητικά αναγνώρισης τίτλων σπουδών από την αλλοδαπή καθώς και επιπρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε συγκεκριμένους κλάδους.
 • ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι προς αναγνώριση τίτλοι, όπως αυτά ορίζονται στον ιδρυτικό νόμο λειτουργίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005 και στις αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού σχετικά με την απαιτούμενη διάρκεια σπουδών, τις διδακτικές μονάδες (credits), την αξιολόγηση τμημάτων (ranking) Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του ομοταγούς των ιδρυμάτων.
 • προσανατολισμός ενδιαφερομένων σε σπουδές που θα τους εξασφαλίσουν την πιθανότητα «αντιστοιχίας» με ελληνικό Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι, δεδομένης της πολυμορφίας των επιστημονικών κατευθύνσεων στην αλλοδαπή.
 • απαιτούμενες προϋποθέσεις αναγνώρισης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από τη σύμπραξη ελληνικών Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. με Ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • πληροφορίες για την αναγνώριση τίτλων που αποκτήθηκαν από Ιδρύματα της αλλοδαπής με τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των σπουδών τύπου Ανοικτού Πανεπιστημίου και εξωτερικών πτυχίων.
 • πληροφόρηση των αλλοδαπών για τις διαδικασίες αναγνώρισης των τίτλων σπουδών τους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα μας.
 • Έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών και των Φορέων για τα ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής και τα αναγνωρισμένα Τμήματα των Ιδρυμάτων προς τα αντίστοιχα τμήματα των Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας μας με τους ακόλουθους τρόπους:
 • ενημέρωση από το τμήμα πληροφοριών
 • τηλεφωνική ενημέρωση
 • ενημέρωση μέσω του site του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • ενημέρωση μέσω του καταλόγου των ομοταγών Ιδρυμάτων αλλοδαπής.

Σύνταξη του ακόλουθου έντυπου υλικού:

 • Έντυπα αιτήσεων για την ικανοποίηση ποικίλων αιτημάτων των πολιτών (αίτηση αναγνώρισης βασικού, μεταπτυχιακού και συνεκτιμώμενων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, πτυχίων ενεργειακής τεχνολογίας, αίτηση αναγνώρισης ομοταγούς, αίτηση βαθμολογικής αντιστοιχίας και μια σειρά άλλων εξειδικευμένων αιτήσεων).
 • Έντυπα απαιτούμενων δικαιολογητικών αναγνώρισης πτυχίων της αλλοδαπής.
 • Ξενόγλωσσα έντυπα δικαιολογητικών και αιτήσεων.
 • Έκδοση ενημερωτικού τρίπτυχου φυλλαδίου για τη λειτουργία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., απευθυνόμενου στους φοιτητές που σκοπεύουν να σπουδάσουν στην αλλοδαπή.
 • Σύνταξη καταλόγου ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (η ενημέρωσή του θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2007)και δημιουργία βάσεων δεδομένων με τα ομοταγή εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αλλά και με τα μη αναγνωρισμένα Ιδρύματα βάσει συγκεκριμένων αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού μας.
 • Έκδοση βεβαιώσεων για το ομοταγές των Ιδρυμάτων κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.
 • Αρχειοθέτηση επιστολών (ΕΞΠ) από Πανεπιστήμια του εξωτερικού σχετικά με τις σπουδές φοιτητών στην αλλοδαπή.
 • Ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία της αίτησής τους, για τυχόν εκκρεμότητες που έχουν προκύψει καθώς και για την πρωτοκόλληση των επιστολών από το Πανεπιστήμιό τους (με την αναλυτική βαθμολογία, τον τόπο και τη διάρκεια σπουδών, την ημερομηνία απονομής του τίτλου).
 • Καθημερινή αλληλογραφία με πολίτες για θέματα σπουδών ή συνδυασμό σπουδών στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
 • Απαντητικά e-mail σε αιτήματα πολιτών.
 • Αλληλογραφία με Φορείς δημόσιου και ιδιωτικού Δικαίου για ποικίλα εκπαιδευτικά θέματα (αναγνώριση σπουδών από την αλλοδαπή, επιβεβαίωση έκδοσης Πράξεων Αναγνώρισης, βεβαιώσεις βαθμολογικής αντιστοιχίας, κ.λ.π).
 • Πληροφόρηση σχετικά με την εκπόνηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην ημεδαπή σε συνεργασία με φορείς εξωτερικού και προϋποθέσεις αναγνώρισής τους.
 • Εξέταση και αντιμετώπιση καταγγελιών/παραπόνων της Δημόσιας Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» σε συνεργασία με εκπροσώπους της εν λόγω Αρχής.
 • Απάντηση σε ερωτήματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Συλλογή στοιχείων για όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και τα δημόσια ΙΕΚ (αδιαβάθμητες, μεταλυκειακές σπουδές) για ενημέρωση των ενδιαφερομένων για σπουδές στην ημεδαπή.
 • Επικοινωνία μέσω Forum με εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής, με αντίστοιχα NARIC παγκοσμίως, αλλά και επιμέρους εκπαιδευτικά SITE για αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές αναγνώρισης πτυχίων που επικρατούν στην Ευρώπη, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και εναρμονισμού μας στο πνεύμα αναγνώρισης της Ε.Ε (διδακτικές μονάδες, αξιολόγηση τμημάτων).
 • Έκδοση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων Πράξεων αναγνώρισης τίτλων και βεβαιώσεων βαθμολογικής αντιστοιχίας.

 

 

 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής