ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΟΑΤΑΠ

Τα δικαιολογητικά για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα e-doatap βρίσκονται στον σύνδεσμο εδώ (ή στο e-doatap.doatap.gr-> Έντυπα και οδηγίες)

Τα κάτωθι δικαιολογητικά αφορούν τον παλαιό τρόπο αιτήσεων.

Δικαιολογητικά για Αναγνώριση Βασικού Τίτλου Σπουδών της αλλοδαπής          Από 20/05/2019 δικαιολογητικά στον σύνδεσμο e-doatap

Σύμφωνα με απόφαση της συνεδρίας 65/5.3.2010 της Ολομέλειας του Δ.Σ., στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση βασικού τίτλου σπουδών προστίθεται, από 1ης Απριλίου 2010, η υποβολή αναλυτικής περιγραφής των μαθημάτων (syllabus).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

- Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης ανακοινώνεται ότι οι κάτοχοι τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής από χώρες που έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2004 παρακαλούνται να επικοινωνούν με τους αντίστοιχους Κλάδους προκειμένου να ενημερώνονται για το ενδεχόμενο παραπομπής σε συμπληρωματικές εξετάσεις.

- Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση τίτλων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής απο χώρες της Ε.Ε. απαιτείται η προσκόμιση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος και η επίσημη μετάφρασή της (εκτός εάν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα)

-Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Μηχανικών συμπεριλαμβάνεται στα απαραίτητα δικαιολογητικά η Διπλωματική Εργασία.

-Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συμπεριλαμβάνονται στα απαραίτητα δικαιολογητικά: Ντοσιέ εργασιών -Portfolio- των δύο τελευταίων ετών καθώς και η θεωρητική - ερευνητική εργασία(dissertation) σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακό μέσο αποθήκευσης π.χ. CD) και σε πλήρως ευανάγνωστη μορφή (π.χ. .pdf).

Δικαιολογητικά για Αναγνώριση Μεταπτυχιακών Τίτλων (Μεταπτυχιακών/Διδακτορικών) της αλλοδαπής          Από 20/05/2019 δικαιολογητικά στον σύνδεσμο e-doatap

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ


-Αναγνώριση Διδακτορικών από Βουλγαρία – Ρουμανία - Σερβία - Αλβανία. Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κρίση διδακτορικών τίτλων σπουδών από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Αλβανία διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Βεβαίωση για την ημερομηνία εγγραφής στο ομοταγές ίδρυμα
  2. Βεβαίωση εξέτασης των μαθημάτων που απαιτούνται ως προϋπόθεση για την απόκτηση Διδακτορικής Διατριβής
  3. Η βαθμίδα που κατέχει ο κύριος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής μέσα στο Ίδρυμα.
  4. Αποδεικτικό επάρκειας γλώσσας στην οποία έγινε η εκπόνηση και η παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής (εκτός των περιπτώσεων που ο βασικός τίτλος σπουδών του αιτούντος έχει αποκτηθεί στη γλώσσα αυτή. Εάν η γλώσσα είναι διαφορετική από τη γλώσσα της χώρας απονομής του τίτλου, τότε απαιτείται η υποβολή του κανονισμού του Ιδρύματος που προβλέπει τη χρήση της.
  5. Βεβαίωση εκδοθείσα από το Ελληνικό Προξενείο στη χώρα απονομής του τίτλου από την οποία θα προκύπτουν, για το διάστημα των σπουδών που πραγματοποιήθηκαν πριν την ένταξη της χώρας απονομής στην Ε.Ε., οι αφίξεις στη χώρα και οι αναχωρήσεις από την εγγραφή στο πρόγραμμα έως την απονομή του τίτλου ή την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε.
  6. Το πρακτικό θετικής απόφασης περί απονομής του τίτλου από την Επιτροπή του Ιδρύματος (επιβλέπων και κριτές).

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται επίσημα θεωρημένα (αντίγραφα πιστοποιητικών από τα αρχεία του Ιδρύματος)

 

-Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Μηχανικών συμπεριλαμβάνεται στα απαραίτητα δικαιολογητικά η Διπλωματική Εργασία.


 Δικαιολογητικά για Αναγνώριση Συνεκτιμώμενων Τίτλων Σπουδών (Βασικού και Μεταπτυχιακού) ως προς Βασικό Τίτλο          Από 20/05/2019 δικαιολογητικά στον σύνδεσμο e-doatap

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

-Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Μηχανικών συμπεριλαμβάνεται στα απαραίτητα δικαιολογητικά η Διπλωματική Εργασία.

-Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συμπεριλαμβάνονται στα απαραίτητα δικαιολογητικά: Ντοσιέ εργασιών -Portfolio- των δύο τελευταίων ετών καθώς και η θεωρητική - ερευνητική εργασία(dissertation) σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακό μέσο αποθήκευσης π.χ. CD) και σε πλήρως ευανάγνωστη μορφή (π.χ. .pdf).

 

 Δικαιολογητικά για Αναγνώριση Ομοταγούς          Από 20/05/2019 δικαιολογητικά στον σύνδεσμο e-doatap
   

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / BANK OF GREECE

SWIFT CODE: BNGRGRAA
IBAN: GR05 010 0024 0000 0000 26072595

 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής