ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Σημαντική τομή στη λειτουργία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποτελεί η σύσταση του Αυτοτελούς Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το Δικαστικό Γραφείο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρύθηκε με το άρθρο 16 παρ.4 του Ν.3328/2005 ως υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και στελεχώθηκε στις 30.09.2005. Σε αυτό υπηρετούν η Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., οι δικηγόροι των οποίων η έννομη σχέση με τον Οργανισμό διατηρήθηκε κατ’ άρθρο 16 παρ.4 εδ.γ του Ν.3328/2005 και μια (1) διοικητική υπάλληλος. Το Δικαστικό Γραφείο είναι αρμόδιο για το χειρισμό όλων των δικαστικών υποθέσεων του Οργανισμού, την εκπροσώπησή του ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας (κυρίως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας) και την παροχή των γνωμοδοτήσεων επί ερωτημάτων που τίθενται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Το Δικαστικό Γραφείο παρέχει Εισηγήσεις – Γνωμοδοτήσεις επί ερωτημάτων, εκ των οποίων ένα μέρος αναφέρεται προς Τμήματα του Ν.Σ.Κ. και οι υπόλοιπες αναφέρονται σε γνωμοδοτικά έγγραφα. Οι γνωμοδοτήσεις καθώς και το έργο του Δικαστικού Γραφείου στο σύνολό του διευκολύνουν σημαντικά την εύρυθμη και έννομη λειτουργία των οργάνων του Οργανισμού.

 

 

 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής