ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ:

1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 25/02/2020

2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 


 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 28/05/2019

2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 


 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ:

1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ

2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ

 


 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ/ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ:

1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ/ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ/ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

 


 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ:

1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

 


 

 

 

Παραπομπές :

1. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

2. ΑΙΤΗΣΗ

 


 

 

 
 
 
 
 
 
 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής