ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Οργανισμός στελεχώνεται από τρεις κατηγορίες υπαλλήλων. Στην πρώτη υπάγονται οι ειδικοί εισηγητές, στη δεύτερη οι διοικητικοί υπάλληλοι και στη τρίτη οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της A/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Εντούτοις, το ακαδημαϊκό έργο του Οργανισμού αποτελεί αρμοδιότητα των Ειδικών Εισηγητών, των Ακαδημαϊκών Συμβούλων και των Εκτελεστικών Επιτροπών.

Ειδικοί Εισηγητές

Ο ρόλος των ειδικών εισηγητών είναι σημαντικός στη διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων καθώς και ως προς την ακαδημαϊκή μέριμνα αυτής. Ως εκ τούτου, κάθε ειδικός εισηγητής:

 • Επεξεργάζεται τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και ενημερώνει τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) για την πορεία φακέλου. Ειδικότερα, η επεξεργασία αυτή συνίσταται στον έλεγχο του Ομοταγούς του Ιδρύματος, της Ισοτιμίας της Σχολής ή/και του Τμήματος εκπόνησης του προγράμματος σπουδών και προέλευσης του υπό εξέταση τίτλου. Ελέγχει τα προσκομισθέντα λοιπά δικαιολογητικά αποδεικτικών του προγράμματος σπουδών και των εξετασθέντων μαθημάτων, τη γνησιότητα του τίτλου, τις ελλείψεις του φακέλου.
 • Ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του φακέλου.
 • Συντάσσει επιστολές έντυπες ή ηλεκτρονικές (όπου απαιτείται) για επιβεβαίωση γνησιότητας του τίτλου σπουδών ή για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό προσωπικό και κ.ο.κ. των Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
 • Συντάσσει γραπτή εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή, αφού συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε εξεταζόμενο φάκελο.
 • Συνεργάζεται με τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 • Συμμετέχει στις Ειδικές Επιτροπές Επανεξέτασης.
 • Συμμετέχει (χωρίς ψήφο) στα όργανα του Οργανισμού, όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο, και στα λοιπά όργανα αυτού κάθε φορά που συζητείται θέμα για το οποίο έχει συντάξει εισήγηση, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή την οικεία Εκτελεστική Επιτροπή.
 • Συμμετέχει σε ειδική συνεδρίαση του σώματος των Ειδικών Εισηγητών, που συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το μήνα, στην οποία συμμετέχουν και ο Διευθυντής ή ο αναπληρωτής της Διεύθυνσης Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων, καλουμένων, εφόσον παρίσταται ανάγκη, και του Διευθυντή Ενημέρωσης καθώς και των οικείων Γραμματέων του Δ.Σ. του Α΄ και Β΄ τμήματος. Οι συνεδριάσεις αυτές συγκαλούνται από τον οριζόμενο από τον Πρόεδρο συντονιστή Ειδικό Εισηγητή.

Τα θέματα που συζητούνται και προετοιμάζονται στις Συνεδριάσεις των Ειδικών Εισηγητών αφορούν κυρίως τα εξής:

 • Την Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων, με κυρίαρχη αναφορά στα ειδικότερα προβλήματα του κάθε κλάδου που πρόκειται να παραπεμφθούν προς συζήτηση στο αρμόδιο Τμήμα του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Την ομοιογένεια των εισηγήσεων, εφόσον είναι εφικτό, όλων των κλάδων προς τις Εκτελεστικές Επιτροπές και τα αρμόδια Τμήματα του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Την επικοινωνία με τα αλλοδαπά ιδρύματα, τους Οργανισμούς του Δικτύου E.N.I.C. – N.A.R.I.C., M.E.R.I.C., τις Πρεσβείες και τα Υπουργεία Παιδείας των χωρών προέλευσης των υπό εξέταση τίτλων.
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Σύμφωνα με το αρ.10 του Ν.3328/2005 για την επιλογή των Ακαδημαϊκών Συμβούλων που θα συνδράμουν συμβουλευτικά στη διαδικασία αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καταρτίζονται ετησίως πίνακες των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των Ελληνικών Ανωτάτων Ιδρυμάτων κατά επιστημονική ειδικότητα ή συγγενείς επιστημονικές ειδικότητες. Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι καλούνται να μελετήσουν και να εισηγηθούν σχετικά με ειδικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Ειδικός Εισηγητής προετοιμάζει και παραπέμπει το φάκελο του ενδιαφερομένου στους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους, προκειμένου να ελέγξουν την αναγνώριση του Ομοταγούς καθώς και την κρίση ως προς την Ισοτιμία και/ή Αντιστοιχία του τίτλου.
Επειδή οι υπό κρίση τίτλοι σπουδών άπτονται πολλών και διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων, οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι που εισηγούνται σε συγκεκριμένη ειδικότητα επιλέγονται ανάλογα με την επιστημονική συνάφεια του υπό εξέταση Τίτλου Σπουδών από τον Ειδικό Εισηγητή σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή από τους ετήσιους πίνακες που καταρτίζει η υπηρεσία. Η συνεργασία τους με τον Οργανισμό είναι στα πλαίσια του εξωτερικού συνεργάτη και όχι με μόνιμη σύμβαση έργου, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, διαφάνεια και πλουραλισμός ειδικοτήτων.

Εκτελεστικές Επιτροπές των Τμημάτων του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο αρ.8 του Ν.3328/2005 ορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες των Εκτελεστικών Επιτροπών. Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνεται κατά ομοφωνία (βλέπε Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σε αντίθετη περίπτωση το θέμα εισάγεται προς συζήτηση στα οικεία Τμήματα του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της διετίας, το έργο των Εκτελεστικών Επιτροπών ήταν ιδιαίτερα καθοριστικό, καθώς συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση των κανονιστικών και ειδικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, στην ομοιογένεια των πρακτικών αναγνώρισης, στην επικύρωση των αποφάσεων των Ακαδημαϊκών Συμβούλων, στη διασφάλιση της διαφάνειας των διοικητικών διαδικασιών, αλλά και στην προώθηση των χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων του πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

Διοικητικοί Υπάλληλοι

Στον Οργανισμό υπηρετούν 11 μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι επί συνόλου 26 θέσεων που προβλέπουν οι σχετικές οργανικές διατάξεις και 2 διοικητικοί υπάλληλοι σε θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί της Α’θμιας και Β΄Θμιας Εκπαίδευσης

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν βραχυπρόθεσμοι διοικητικοί στόχοι του Οργανισμού, έχουν τοποθετηθεί 30 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της ΚΥ του ΥΠΑΙΘΠΑ, διαφόρων ειδικοτήτων, κυρίως Β/θμιας εκπαίδευσης. Οι περισσότερες θέσεις καλύπτουν ανάγκες της Διεύθυνσης Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και η συνεισφορά των εκπαιδευτικών είναι ουσιαστική, προκειμένου να διεκπεραιωθεί ο μεγάλος όγκος των εργασιών του Οργανισμού.

 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής