ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 -1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Οι εξετάσεις Ιατρικής, 1ης Εξεταστικής περιόδου 2022, θα διεξαχθούν στην Αθήνα, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 1872/Β/08-05-2021, στο εξεταστικό κέντρο:

Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου


ΤΡΙΤΗ 12/04/2022– ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ από 13.00 έως 15.30
ΤΡΙΤΗ 12/04/2022– ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ από 16.00 έως 18.30

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/04/2022– ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ από 13.00 έως 15.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/04/2022– ΑΝΑΤΟΜΙΑ από 16.00 έως 18.30

ΠΕΜΠΤΗ 14/04/2022– ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ από 13.00 έως 15.30
ΠΕΜΠΤΗ 14/04/2022– ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ από 16.00 έως 18.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/04/2022– ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ από 13.00 έως 15.30

*Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων, 30 λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης εκάστου μαθήματος. (για το πρώτο μάθημα της ημέρας στις 12.30 και για το δεύτερο στις 15.30.)ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξετάσεων, ανά ημέρα, θα πραγματοποιείται η διόρθωση των γραπτών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


Στις εξετάσεις μπορεί να συμμετάσχει όποιος:

(α) Έχει καταθέσει την σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 11-2-2022 και μόνον εφόσον δεν υπάρχει εκκρεμότητα στο φάκελό του (επιβεβαίωση γνησιότητας τίτλου, ελλιπή δικαιολογητικά, κ.λ.π.).

(β) Έχει υποβάλλει το ειδικό έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ από 08/03/2022 μέχρι 04/04/2022, με ταυτόχρονη κατάθεση του παραβόλου για τα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

Δηλώσεις συμμετοχής που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παράβολα δεν θα γίνονται δεκτές (Τα παράβολα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι και την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης δηλώσεων συμμετοχής).

Οι δηλώσεις συμμετοχής, μαζί με τα παράβολα (ανά εξεταζόμενο μάθημα) με τα στοιχεία του/της ενδιαφερομένου/ης και οπωσδήποτε με την αναγραφή της ένδειξης «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ- 1η 2022» θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο (μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@doatap.gr με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση kostopoulou@doatap.gr .

Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι οπωσδήποτε, θα πρέπει να φέρουν τα πρωτότυπα παράβολα μαζί τους τις ημέρες των εξετάσεων.
Διευκρινίζεται ότι:

Το παράβολο είναι 148,48 ευρώ (145 ευρώ + 3,48 ευρώ 2% χαρτ. + 20% ΟΓΑ χαρτ.) ανά μάθημα και καταβάλλεται στον Λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με αριθμό 26072595. (μπορεί να κατατεθεί και μέσω συστήματος webbanking στον ως άνω αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό του ΔΟΑΤΑΠ)

Στο κάθε παράβολο πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου και το μάθημα στο οποίο προτίθεται να εξεταστεί. (Πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου ανά εξεταζόμενο μάθημα.).

Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κάποιος υποψήφιος δεν προσέλθει στις εξετάσεις , το παράβολο δεν θα επιστρέφεται και θα πρέπει να καταβληθεί νέο παράβολο για τη συμμετοχή του στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Επίσης, παράβολο που θα κατατεθεί σε οποιονδήποτε άλλο Τραπεζικό λογαριασμό πλην του ανωτέρου, ΔΕΝ θα παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Για την διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ο κατάλογος καταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος στο τέλος της παρούσης ανακοίνωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός από την παρούσα εξεταστική περίοδο υποψηφίων, των οποίων μοναδική εκκρεμότητα αποτελεί η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσης της γνησιότητας του τίτλου σπουδών, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα δηλώσουν για πρώτη φορά συμμετοχή στις εξετάσεις, να καταθέτουν παράλληλα με τη δήλωση συμμετοχής και Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν. 1599/1986) με την οποία θα δηλώνουν τα παρακάτω:

« Όλα τα έγγραφα και τα κατατεθέντα στοιχεία του φακέλου μου είναι γνήσια και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι εάν αυτό δεν αποδειχθεί, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης των αποτελεσμάτων μου στις εξετάσεις και μη έκδοσης σχετικής πράξης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών μου.»

Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αποστέλλεται υπογεγραμμένη αρχικώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και τα παράβολα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω (protocol@doatap.gr), ενώ απαραίτητα ο εξεταζόμενος θα πρέπει, επιπλέον, να την προσκομίζει σε πρωτότυπη μορφή κατά την προσέλευσή του στο εξεταστικό κέντρο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης αστυνομική ή στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος τους, οι υποψήφιοι της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν μαζί τους μία βεβαίωση ταυτοπροσωπίας.

Για την πορεία του φακέλου τους, εκκρεμότητες, κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ΜΟΝΟΝ από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ στον 3ο όροφο του κτιρίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και μέσω της ON-LINE πορείας αίτησης του φακέλου.

Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την Ιατρική και τις σχετικές εξετάσεις του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και η κωδικοποίηση ενεργειών των εξετάσεων, ευρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει από τη λίστα των εξεταζομένων τους υποψήφιους, για τους οποίους θα προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με τη γνησιότητα των τίτλων τους ή τη διάρκεια των σπουδών τους, ή αναληθή στοιχεία.

H λίστα με τα ονόματα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν εγκαίρως πριν τις εξετάσεις.ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Μ. Αλεξάνδρου & Ζαρίφη Τ.Κ. 681 00
ΒΟΛΟΣ
Αργοναυτών 52 Τ.Κ. 382 21
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
25ης Αυγούστου 25 Τ.Κ. 712 02
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή 4 Τ.Κ. 546 25
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 2 Τ.Κ. 451 10
ΚΑΒΑΛΑ
Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Τ.Κ. 653 02
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αριστομένους 27 Τ.Κ. 241 00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Αγ. Γεωργίου 1 Τ.Κ. 691 00
ΛΑΜΙΑ
Πλατεία Διάκου Τ.Κ. 351 00
ΛΑΡΙΣΑ
Κύπρου 88 Τ.Κ. 412 22
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Π. Κουντουριώτη 9 Τ.Κ. 811 00
ΠΑΤΡΑ
Αγ. Ανδρέου 49-51 Τ.Κ. 262 21
ΡΟΔΟΣ
7ης Μαρτίου Τ.Κ. 851 00
ΣΑΜΟΣ
Θεμιστοκλή Σοφούλη 77 Τ.Κ. 831 00
ΣΕΡΡΕΣ
Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 621 22
ΤΡΙΠΟΛΗ
28ης Οκτωβρίου 11 Τ.Κ. 221 00
ΧΑΝΙΑ
Ανδρέα Παπανδρέου 2 Τ.Κ. 731 34


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Εθν. Αντιστάσεως και Δήμητρος, Τ.Κ. 192 00 Ελευσίνα
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου, Επιμενίδου 20, Τ.Κ. 721 00 Αγ. Νικόλαος
ΑΙΓΙΟ
Δ.Ο.Υ. Αιγίου, Κανελλοπούλου 36, Τ.Κ. 251 00 Αίγιο
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας, Καρακαδά 3, Τ.Κ. 272 00 Αμαλιάδα
ΑΜΦΙΣΣΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Αμφισσας, Αθανασίου Διάκου & Ανδρούτσου, Τ.Κ. 331 00 ΄Αμφισσα
ΑΡΤΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Αρτας, Περιφερειακή οδός ¶ρτας 56, Τ.Κ. 471 00 ΄Αρτα
ΒΕΡΟΙΑ
Δ.Ο.Υ. Βέροιας, Θεσσαλονίκης 131, Τ.Κ. 590 33 Μακροχώρι Ημαθίας
ΓΡΕΒΕΝΑ
Δ.Ο.Υ. Γρεβενών, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 72, Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά
ΕΔΕΣΣΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Εδεσσας, Διοικητήριο, Τ.Κ. 582 00 ΄Εδεσσα
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου, Κωνσταντίνου Λομβάρδου 18, Τ.Κ. 291 00 Ζάκυνθος
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, Ελευθερίας 6, Τ.Κ. 461 00 Ηγουμενίτσα
ΘΗΒΑ
Δ.Ο.Υ. Θήβας, Επαμεινώνδα 11, Τ.Κ. 322 00 Θήβα
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Τ.Κ. 431 00 Καρδίτσα
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου, Κυριαζή & Κονδύλη γωνία, Τ.Κ. 361 00 Καρπενήσι
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, Λεωφόρος Κύκνων 2, Τ.Κ. 52 100 Καστοριά
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α΄ Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη
ΚΙΛΚΙΣ
Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, 21ης Ιουνίου 50, Τ.Κ. 611 00 Κιλκίς
ΚΟΖΑΝΗ
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, Αριστοτέλους και Γκέρτσιου 22, Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Πατρών 83, Τ.Κ. 201 00 Κόρινθος
Κως Α΄ Δ.Ο.Υ. Κω, Τ.Κ. 853 00 Κως
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς, Σοφοκλέους 17, Τ.Κ. 321 00 Λειβαδιά
ΛΕΥΚΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, ΄Αγγελου Σικελιανού 1, Τ.Κ. 311 00 Λευκάδα
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, Λιμάνι Μεσολογγίου, Τ.Κ. 302 00 Μεσολόγγι
ΝΑΞΟΣ
Δ.Ο.Υ. Νάξου, Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 843 00 Νάξος
ΝΑΥΠΛΙΟ
Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, Ηρακλέους 4, Τ.Κ. 211 00 Ναύπλιο
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας, Ιπποκράτους 30, Τ.Κ. 682 00 Ορεστιάδα
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, Χαριλάου Τρικούπη 33, Τ.Κ. 631 00 Πολύγυρος
ΠΡΕΒΕΖΑ
Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, Πολυτεχνείου 15, Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζα
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Δ.Ο.Υ. Πτολεμαϊδας, Φιλίππου 4, Τ.Κ. 502 00 Πτολεμαίδα
ΣΥΡΟΣ
Δ.Ο.Υ. Σύρου, Νικηφόρου Μανδηλαρά 31, Τ.Κ. 841 00 Σύρος
ΤΡΙΚΑΛΑ
Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Κολοκοτρώνη και Πτολεμαίου, Τ.Κ. 421 00 Τρίκαλα
ΧΑΛΚΙΔΑ
Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Δημάρχου Σκούρα (Δύο Δέντρα), Τ.Κ. 341 00 Χαλκίδα
ΧΙΟΣ
Δ.Ο.Υ. Χίου, Μιχαήλ Λιβανού 66, Τ.Κ. 821 00 Χίος