ταυτοτητα οργανισμου

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) είναι ο επίσημος φορέας της Ελληνικής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και για την έγκυρη πληροφόρηση για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα.

Ο Οργανισμός στις διεθνείς του σχέσεις χρησιμοποιεί την επωνυμία “Hellenic National Academic Recognition and Information Center (Hellenic NARIC)”. Με την ονομασία αυτή είναι μέλος των δικτύων ENIC (European Network of National Information Centers) και NARIC (National Academic Recognition Information Centers). Αναφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων για τη Lisbon Recognition Convention (LRC) και ενημερώνει την UNESCO, το Council of Europe και την LRC Committee για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Χαιρετισμός Προέδρου

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη νέα ιστοσελίδα του οργανισμού μας, που συμβολίζει την προσπάθεια της διοίκησης για συνεχή βελτίωση του έργου του ΔΟΑΤΑΠ.

Έχω πλήρη επίγνωση ότι για την Ελληνική κοινωνία ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. έχει δύο πρόσωπα, ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό πρόσωπο αφορά στο κύρος του ως οργανισμού αναγνώρισης τίτλων της αλλοδαπής και στην εγκυρότητα των αποφάσεών του. Το αρνητικό πρόσωπο αφορά σε έναν βαρύ και δυσλειτουργικό φορέα, υπόλογο για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αναγνώριση των τίτλων, για την υπερβολική γραφειοκρατία των δικαιολογητικών που απαιτούνται και για την δυσκολία επικοινωνίας και ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων πολιτών.

Το νέο Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με προσήλωση στις αρχές της χρηστής διοίκησης, της ισονομίας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, σε στενή συνεργασία με το προσωπικό, το οποίο είναι υψηλού επιπέδου και εξαιρετικής εργατικότητας, με τη μέγιστη αξιοποίηση και την αναβάθμιση των εργαλείων ψηφιακής διακυβέρνησης, μέσα στις σκληρές συνθήκες της πανδημίας βελτίωσε ουσιαστικά και μετρήσιμα τους δείκτες παραγωγικότητας του Οργανισμού. Όμως, το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο θέτει πεπερασμένα όρια στην αποστολή του και εμποδίζει την αξιοποίηση της ιδιαίτερα πλούσιας τεχνογνωσίας του προσωπικού του.

Η διοίκηση και το προσωπικό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά για τη μετατροπή της αρνητικής πλευράς της εικόνας του Οργανισμού στην κοινωνία σε θετική, εντείνοντας τις προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών παραγωγικότητας στην υπηρεσία των πολιτών, διασφαλίζοντας, παράλληλα, το δημόσιο συμφέρον. Προσβλέποντας στη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να μπορέσει ο Οργανισμός να ανταποκριθεί ουσιαστικά στις προσδοκίες της Ελληνικής κοινωνίας.

Ορέστης Καλογήρου

Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Καθηγητής Α.Π.Θ.

Ιστορία & Θεσμικό Πλαίσιο

Ο ΔΟΑΤΑΠ έχει μακροχρόνια ιστορία που ξεκινά το 1977 με πολλές αλλαγές στη δομή και τη φυσιογνωμία του.

Στόχοι • Έργο • Δράσεις

Ο ΔΟΑΤΑΠ έχει ως βασική αποστολή (α) την αναγνώριση τίτλων σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής και (β) την παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

Για να πετύχει στην αποστολή του επιχειρεί στο πλαίσιο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και συνεργασιών.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. συγκροτείται από τον Πρόεδρο και 21 μέλη, τα οποία είναι εν ενεργεία Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ελληνικών Α.Ε.Ι.

Όργανα διοίκησης – Συγκρότηση και λειτουργία

Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το Δ.Σ., ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι Α΄ και Β΄ και οι Εκτελεστικές Επιτροπές.