ταυτοτητα οργανισμου

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) είναι ο επίσημος φορέας της Ελληνικής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και για την έγκυρη πληροφόρηση για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα.

Ο Οργανισμός στις διεθνείς του σχέσεις χρησιμοποιεί την επωνυμία “Hellenic National Academic Recognition and Information Center (Hellenic NARIC)”. Με την ονομασία αυτή είναι μέλος των δικτύων ENIC (European Network of National Information Centers) και NARIC (National Academic Recognition Information Centers). Αναφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων για τη Lisbon Recognition Convention (LRC) και ενημερώνει την UNESCO, το Council of Europe και την LRC Committee για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Χαιρετισμός Προέδρου

Από τις 21 Ιουλίου 2022, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εφαρμόζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, τον ν.4957/2022. Στον οργανισμό, τόσο η διοίκηση όσο και το προσωπικό, έχουμε πλήρη επίγνωση του ιστορικού βάρους της εφαρμογής του νέου πλαισίου προς όφελος των ενδιαφερομένων και του δημοσίου συμφέροντος και γνωρίζουμε τις υψηλές προσδοκίες της κοινωνίας για την ταχύτατη αναγνώριση των τίτλων.

 

Κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής του νέου νόμου ολοκληρώθηκε κατά προτεραιότητα η διεκπεραίωση εκατοντάδων αιτήσεων που βρισκόταν σε καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του παλαιού νομοθετικού πλαισίου. Συνολικά, στις πρώτες 110 ημέρες εφαρμογής του νέου νόμου ολοκληρώθηκαν πάνω από  4.000 αιτήσεις, όταν ο ετήσιος μέσος όρος της δεκαετίας 2010-2019 ήταν 5.350. Σε κάθε επιστημονικό κλάδο απομένουν λιγότερες από 20-30 παλαιότερες αιτήσεις σε καθυστέρηση, λόγω ελλείψεων του φακέλου ή ιδιαίτερων επιπλοκών.

 

Ήδη από το φθινόπωρο του 2022, τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής του νέου νόμου άρχισαν να είναι απτά. Από την 1η Νοεμβρίου και εντεύθεν όλες οι αιτήσεις που κατατίθενται ολοκληρώνονται σε 1 – 8 εβδομάδες, εκτός από αυτές που παρουσιάζουν ελλείψεις ή ιδιαίτερες επιπλοκές, οι οποίες είναι λιγότερο από 5%. Στο παρελθόν, οι διεκπεραίωση των αιτήσεων γινόταν ακόμη και σε  1-2 χρόνια ή και περισσότερο.

 

Όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν χάρι σε τρεις παράγοντες: α) το νέο νομοθετικό πλαίσιο, β) την έγκαιρη προετοιμασία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  ήδη πριν από την ψήφιση του νέου πλαισίου και γ) τη σκληρή δουλειά όλου του προσωπικού για την εφαρμογή του. Η μεταρρύθμιση απελευθέρωσε το ανθρώπινο δυναμικό  του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  και αξιοποίησε τη μεγάλη τεχνογνωσία του. Έτσι, η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου έγινε χωρίς τριβές, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς προβλήματα. Ιδιαίτερα στο σκέλος της εφαρμογής του από τα Ελληνικά πανεπιστήμια, στα οποία ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  διέθεσε την τεχνογνωσία του από την πρώτη ημέρα.

 

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο και η εφαρμογή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  αναμένεται να συμβάλουν δραστικά στην διεθνοποίηση των Ελληνικών πανεπιστημίων και στο brain gain. Η διατήρηση του ρυθμού ολοκλήρωσης των αιτήσεων δεν είναι δεδομένη. Απαιτεί σκληρή, καθημερινή και επίμονη δουλειά, χωρίς εφησυχασμό και χαλάρωση. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει έτσι.

 

26 Ιανουαρίου 2023

 

Αθήνα

 

Ορέστης Καλογήρου

 

Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

Καθηγητής Α.Π.Θ.

Ιστορία & Θεσμικό Πλαίσιο

Ο ΔΟΑΤΑΠ έχει μακροχρόνια ιστορία που ξεκινά το 1977 με πολλές αλλαγές στη δομή και τη φυσιογνωμία του.

Στόχοι • Έργο • Δράσεις

Ο ΔΟΑΤΑΠ έχει ως βασική αποστολή:
(α) την αναγνώριση τίτλων σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής και
(β) την παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
 
Για να πετύχει στην αποστολή του επιχειρεί στο πλαίσιο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και συνεργασιών.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΔΣ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε μέλη, όπως ορίστηκε με το Φ.Ε.Κ. Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1221/31.12.2022.

Ο θεσμός του Αξιολογητή

Οι αξιολογητές είναι επιστήμονες με προσόντα που περιγράφονται στον ν.4957/2022 και…