ταυτοτητα οργανισμου

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) είναι ο επίσημος φορέας της Ελληνικής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και για την έγκυρη πληροφόρηση για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα.

Ο Οργανισμός στις διεθνείς του σχέσεις χρησιμοποιεί την επωνυμία “Hellenic National Academic Recognition and Information Center (Hellenic NARIC)”. Με την ονομασία αυτή είναι μέλος των δικτύων ENIC (European Network of National Information Centers) και NARIC (National Academic Recognition Information Centers). Αναφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων για τη Lisbon Recognition Convention (LRC) και ενημερώνει την UNESCO, το Council of Europe και την LRC Committee για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Χαιρετισμός Προέδρου

Από τις 21 Ιουλίου 2022, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. λειτουργεί και εφαρμόζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Στον οργανισμό, τόσο η διοίκηση όσο και το προσωπικό, έχουμε πλήρη επίγνωση του ιστορικού βάρους της εφαρμογής του νέου πλαισίου προς όφελος των ενδιαφερομένων και του δημοσίου συμφέροντος και γνωρίζουμε τις υψηλές προσδοκίες της κοινωνίας για την ταχύτατη αναγνώριση των τίτλων.

Για τον σκοπό αυτόν, σύσσωμο το προσωπικό του οργανισμού εργάστηκε με υπερένταση επί 45 ημέρες, από την ημέρα που τέθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου, για να προετοιμάσει την ομαλή και άμεση μετάβαση στο νέο νομοθετικό πλαίσιο από την πρώτη μέρα της εφαρμογής του. Ιδιαίτερη προσπάθεια κατέβαλαν οι δύο πληροφορικοί, αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Υπουργείο Παιδείας, που σήκωσαν το βάρος της αλλαγής του κώδικα για την προσαρμογή του eDoatap στις απαιτήσεις του νέου νόμου.

Τα τελευταία χρόνια ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εξάντλησε κάθε περιθώριο αύξησης της παραγωγικότητας στα ασφυκτικά πλαίσια του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου. Το πρώτο εξάμηνο του 2022 αναγνωρίστηκαν πάνω από 5.700 τίτλοι, δηλαδή, περισσότεροι από τον ετήσιο μέσο όρο της δεκαετίας 2010-2019, που ήταν 5.340 τίτλοι. Σε ετήσια βάση, αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση πάνω από 110%.

Όμως, παρ’ όλα αυτά, τα πεπερασμένα όρια του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου δεν επέτρεψαν να εξαλειφθούν πλήρως καθυστερήσεις και αβελτηρίες. Οι πρώτοι 3-4 μήνες εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου θα είναι δύσκολοι. Ευελπιστώ ότι όταν ολοκληρωθεί η μετάβαση, κάθε ένας τίτλος θα εξετάζεται και θα ολοκληρώνεται σε 1-2 μήνες, ανεξαρτήτως επιστημονικής περιοχής.

Έχω πλήρη επίγνωση ότι για την Ελληνική κοινωνία ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. έχει δύο πρόσωπα, ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό πρόσωπο αφορά στο κύρος του ως οργανισμού αναγνώρισης τίτλων της αλλοδαπής και στην εγκυρότητα των αποφάσεών του. Το αρνητικό πρόσωπο αφορά σε έναν βαρύ και δυσλειτουργικό φορέα, υπόλογο για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αναγνώριση των τίτλων, για την υπερβολική γραφειοκρατία των δικαιολογητικών που απαιτούνται και για την δυσκολία επικοινωνίας και ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων πολιτών.

Η διοίκηση και το προσωπικό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά για τη μετατροπή της αρνητικής πλευράς της εικόνας του Οργανισμού στην κοινωνία σε θετική. Αυτήν τη φορά με εφόδιο ένα νέο νομοθετικό εργαλείο.

21 Ιουλίου 2022
Αθήνα

Ορέστης Καλογήρου

Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Καθηγητής Α.Π.Θ.

 

 

Ιστορία & Θεσμικό Πλαίσιο

Ο ΔΟΑΤΑΠ έχει μακροχρόνια ιστορία που ξεκινά το 1977 με πολλές αλλαγές στη δομή και τη φυσιογνωμία του.

Στόχοι • Έργο • Δράσεις

Ο ΔΟΑΤΑΠ έχει ως βασική αποστολή:
(α) την αναγνώριση τίτλων σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής και
(β) την παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
 
Για να πετύχει στην αποστολή του επιχειρεί στο πλαίσιο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και συνεργασιών.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σήμερα το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο και 21 μέλη, τα οποία είναι εν ενεργεία Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ελληνικών Α.Ε.Ι. όπως ορίστηκε στις 13.02.2020 (Φ.Ε.Κ. 104/Υ.Ο.Δ.Δ./13.02.2020). Μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 479 του ν. 4957/2022, «… ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη του Δ.Σ. που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους το αργότερο μέχρι την 30η.09.2022»

Ο θεσμός του Αξιολογητή

Οι αξιολογητές είναι επιστήμονες με προσόντα που περιγράφονται στον ν.4957/2022 και…