Αίτηση Επανεξέτασης

Αίτηση επανεξέτασης για αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον ν.4957/2022, μπορεί να υποβληθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης.
Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται ως νέα αίτηση, μέσω της πλατφόρμας eDoatap, αναφέροντας ως σχόλιο ότι «η παρούσα αίτηση πρόκειται για αίτηση επανεξέτασης της με αρ. πρωτ. ΧΧΧ αίτησης». Στο πεδίο άλλο έγγραφο θα πρέπει να αναρτήσετε συμπληρωμένη την αίτηση επανεξέτασης (που θα βρείτε στις φόρμες αιτήσεων) και την απόδειξη πληρωμής του απαιτούμενου παραβόλου (παράβολο επανεξέτασης).
Στην αίτηση θα συνυποβάλετε οποιοδήποτε νέο στοιχείο ή/και επιχείρημα που κατά τη γνώμη σας συνηγορεί στην επανεξέταση της αίτησής σας. Μόλις κάνετε οριστική υποβολή της αίτησης και λάβετε αριθμό πρωτοκόλλου ΨΨΨ, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στο protocol_A@doatap.gr με το εξής περιεχόμενο: «Σας ενημερώνω ότι η υπ. αρ. πρωτ. ΨΨΨ αίτησή μου αποτελεί αίτηση επανεξέτασης της υπ. αριθμ. πρωτ. ΧΧΧ αίτησής μου και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες».