Αρχική » Διεύθυνση Ενημέρωσης

Διεύθυνση Ενημέρωσης

Η Διεύθυνση Ενημέρωσης είναι αρμόδια για την ενημέρωση των πολιτών και των φορέων για θέματα σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.  Στα πλαίσια της καθημερινής επαφής με τον πολίτη, παρέχει έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τα Ιδρύματα και τους τίτλους σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής,  τις προϋποθέσεις και διαδικασίες αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής καθώς και την πορεία της αίτησης αναγνώρισης των ενδιαφερόμενων. Οι αρμοδιότητες της διεύθυνσης δύνανται να ασκούνται είτε από υπαλλήλους στην έδρα του ΔΟΑΤΑΠ είτε από το Τμήμα Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά: 

Συμβουλευτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων τόσο για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή όσο και για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού για σπουδές στην αλλοδαπή, όπως:

 • απαιτούμενες προϋποθέσεις/ απαραίτητα δικαιολογητικά αναγνώρισης τίτλων σπουδών από την αλλοδαπή καθώς και επιπρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε συγκεκριμένους κλάδους.
 • ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι προς αναγνώριση τίτλοι, όπως αυτά ορίζονται στον ιδρυτικό νόμο λειτουργίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005 και στις αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού σχετικά με την απαιτούμενη διάρκεια σπουδών, τις πιστωτικές μονάδες (ECTS), τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του ομοταγούς των ιδρυμάτων και αντιστοίχισης προς πτυχία των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. 

 • πληροφόρηση των αλλοδαπών για τις διαδικασίες αναγνώρισης των τίτλων σπουδών τους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα μας.

 

Πληροφόρηση των πολιτών και των φορέων για τα ομοταγή – προς τα Α.Ε.Ι. της χώρας μας

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής, τα Ιδρύματα της ημεδαπής και τους τίτλους σπουδών αυτών με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, έντυπης και ηλεκτρονικής καθώς και μέσω σχετικών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 • Επικοινωνία με εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής και με κέντρα πληροφόρησης των άλλων κρατών (δίκτυα ENIC και NARIC)  για αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τα Ιδρύματα και του

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής, τα Ιδρύματα της ημεδαπής και τους τίτλους σπουδών αυτών με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, έντυπης και ηλεκτρονικής καθώς και μέσω σχετικών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 • Επικοινωνία με εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής και με κέντρα πληροφόρησης των άλλων κρατών (δίκτυα ENIC και NARIC)  για αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τα Ιδρύματα και τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής. 

 • Προέλεγχος της πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων αιτημάτων αναγνώρισης τίτλων σπουδών.  Ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία της αίτησής τους, για τυχόν εκκρεμότητες που έχουν προκύψει καθώς και για την πρωτοκόλληση των επιστολών που έχουν αποσταλεί από το Πανεπιστήμιό τους.
 • Εξέταση και αντιμετώπιση καταγγελιών/παραπόνων υποβληθέντων στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» σε τακτική επικοινωνία με εκπροσώπους της. 
 • Παραλαβή από τους πολίτες των Πράξεων Αναγνώρισης, Βεβαιώσεων, Αντιγράφων κλπ
 • Αρχειοθέτηση φακέλων αιτημάτων αναγνώρισης τίτλων σπουδών με εκκρεμότητες.

 • Έκδοση, κατόπιν σχετικής αίτησης, αντιγράφων Πράξεων αναγνώρισης τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων βαθμολογικής αντιστοιχίας ή παιδαγωγικής επάρκειας, εγγράφων που περιέχονται στον/στους φακέλους του αιτούντα.
 • Έκδοση, κατόπιν σχετικής αίτησης,  αποσπασμάτων πρακτικών Δ.Σ. και εισηγήσεων / αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων που αφορούν τη διαδικασία κρίσης τίτλου σπουδών του αιτούντα.