Διεύθυνση Ενημέρωσης

Η Διεύθυνση Ενημέρωσης αποτελείται απο τα εξής τμήματα:

α) Τμήμα Διασύνδεσης με Α.Ε.Ι.
β) Τμήμα Διεθνούς Νομοθεσίας και Διεθνών Σχέσεων
γ) Τμήμα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Πολιτών και Φορέων

Η Διεύθυνση Ενημέρωσης είναι αρμόδια για την ενημέρωση των πολιτών και των φορέων για θέματα σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Στα πλαίσια της καθημερινής επαφής με τον πολίτη, παρέχει έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τα ιδρύματα και τους τίτλους σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, καθώς και την πορεία της αίτησης των ενδιαφερόμενων. Οι αρμοδιότητες της διεύθυνσης δύνανται να ασκούνται είτε από υπαλλήλους στην έδρα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είτε από το Παράρτημα Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά:

Συμβουλευτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων τόσο για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή όσο και για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού για σπουδές στην αλλοδαπή, όπως:

  • απαιτούμενες προϋποθέσεις και απαραίτητα δικαιολογητικά ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών από την αλλοδαπή καθώς και επιπρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε συγκεκριμένους κλάδους.
  • ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι προς αναγνώριση τίτλοι, όπως αυτά ορίζονται στον ν.4957/2022 για τη λειτουργία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στις αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού σχετικά με την απαιτούμενη διάρκεια σπουδών, τις πιστωτικές μονάδες (ECTS), τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των ιδρυμάτων και της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας ως προς πτυχία των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Πληροφόρηση των πολιτών και των φορέων για τα αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής

  • Παροχή πληροφοριών για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και της ημεδαπής και τους τίτλους σπουδών που απονέμουν, με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, προφορικής, έντυπης και ηλεκτρονικής, καθώς και μέσω σχετικών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Επικοινωνία με εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής και με κέντρα πληροφόρησης των άλλων κρατών (δίκτυα ENIC και NARIC) για αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τα ιδρύματα και τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής.
  • Προέλεγχος της πληρότητας και ορθότητας των υποβληθέντων αιτήσεων ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία της αίτησής τους, για τυχόν εκκρεμότητες που έχουν προκύψει καθώς και για την πρωτοκόλληση των επιστολών που έχουν αποσταλεί από το Πανεπιστήμιό τους.
  • Εξέταση και αντιμετώπιση καταγγελιών/παραπόνων που υποβάλλονται στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» σε τακτική επικοινωνία με εκπροσώπους της.
  • Επιμέλεια της παραλαβής από τους πολίτες των Πράξεων Αναγνώρισης, Βεβαιώσεων, Αντιγράφων κλπ
  • Αρχειοθέτηση φακέλων αιτήσεων αναγνώρισης τίτλων σπουδών με εκκρεμότητες.
  • Έκδοση, κατόπιν σχετικής αίτησης, αντιγράφων πράξεων αναγνώρισης τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων βαθμολογικής αντιστοιχίας ή παιδαγωγικής επάρκειας και εγγράφων που περιέχονται στον/στους φακέλους των αιτούντων.
  • Έκδοση, κατόπιν σχετικής αίτησης, αποσπασμάτων πρακτικών Δ.Σ. και εισηγήσεων / αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων που αφορούν την διαδικασία κρίσης τίτλου σπουδών των αιτούντων.