Υπολογισμός της βαθμολογικής αντιστοιχίας ενός τίτλου σπουδών αλλοδαπού πανεπιστημίου

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Δ.Σ του ΔΟΑΤΑΠ (Πρακτικό 144, 7/2/2014 και Πρακτικό 145, 14/2/2014) οι βασικές αρχές για τον υπολογισμό της βαθμολογικής αντιστοιχίας ενός τίτλου σπουδών αλλοδαπού πανεπιστημίου είναι οι εξής:

 

  1. Γίνεται αντιστοίχιση των αξιολογικών χαρακτηρισμών ξένων κλιμάκων στην ανάλογη ελληνική (και όχι  γραμμική προσέγγιση των αριθμητικών βαθμών).
  2. Όπου αναγράφεται και αξιολογικός χαρακτηρισμός και αριθμητικός τελικός βαθμός και αντιστοιχούν διαφορετικά στην ελληνική κλίμακα, υπερισχύει ο αξιολογικός χαρακτηρισμός.
  3. Ζητείται από τους ενδιαφερομένους να προσκομίζουν από το ίδρυμα βεβαίωση για το συνολικό τελικό βαθμό (Overall Mark) και κατόπιν γίνεται η αντιστοίχηση του τελικού βαθμού.
  4. Όταν ο αριθμητικός τελικός βαθμός αντιστοιχεί σε διαφορετικό αξιολογικό χαρακτηρισμό στο ελληνικό σύστημα από τον αξιολογικό χαρακτηρισμό του αλλοδαπού τίτλου, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο αριθμητικό βαθμό που αντιστοιχεί στον αξιολογικό χαρακτηρισμό του τίτλου.
  5. Όταν δεν υπάρχει συνολικός τελικός βαθμός υπολογίζεται ο μεσοσταθμικός μέσος όρος όλων των ετών σπουδών βάση των πιστωτικών μονάδων βαρύτητας των μαθημάτων (credits).
  6. Όταν γίνεται συνεκτίμηση βασικού τίτλου με μεταπτυχιακό υπολογίζονται όλα τα μαθήματα σταθμισμένα ως προς τις πιστωτικές τους μονάδες.
  7. Όταν πρέπει να συνυπολογιστούν και αποτελέσματα συμπληρωματικών εξετάσεων σε μαθήματα,  σταθμίζονται με βάση τις πιστωτικές μονάδες που έχουν στο ελληνικό πρόγραμμα. Για την επίτευξη ακριβούς υπολογισμού τους,  ζητείται από τις γραμματείες, στις βεβαιώσεις των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων που αποστέλλονται  στην υπηρεσία, εκτός των αποτελεσμάτων, να αναγράφονται και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες κάθε μαθήματος.
  8. Όταν δεν υπάρχουν πιστωτικές μονάδες στις αναλυτικές βαθμολογίες,  γίνεται αναγωγή του μέσου όρου στις αντίστοιχες ελάχιστες απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες για την απόκτηση του κρινόμενου τίτλου.
  9. Όταν αναγράφεται χαρακτηρισμός που δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο βαθμό, τότε αυτό το μάθημα και οι πιστωτικές μονάδες που έχει δεν υπολογίζονται καθόλου στην αναγωγή της βαθμολογίας.

Αντιστοιχία πιστωτικών μονάδων

Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, στις Η.Π.Α. και στον Καναδά μία (1) πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε δύο (2) ECTS και στο Ηνωμένο Βασίλειο δύο (2) πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν σε ένα (1) ECTS. Στις υπόλοιπες χώρες εκτός Ε.Ε. δεν υπάρχει αντιστοιχία. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αντιστοιχεί κάθε έτος σπουδών τίτλων τρίτων χωρών με 60 ECTS, ανεξαρτήτως κύκλου σπουδών.