Αρχική » Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης

Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης

Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης αποτελείται απο τα εξής τμήματα:

α) Τμήμα Ακαδημαϊκών Μητρώων
β) Τμήμα Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας Τίτλων

Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση και έλεγχος των διαδικασιών που αφορούν την κρίση αναγνώρισης ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τύπων τίτλων της αλλοδαπής, ιδρυμάτων που συνεργάζονται με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και πινάκων βαθμολογικής αντιστοιχίας, για τη συνεχή επικαιροποίηση και ενημέρωση των σχετικών μητρώων που προβλέπει ο ν.4957/2022.

 • Διοικητικός έλεγχος όλων των προς ολοκλήρωση φακέλων αιτήσεων αναγνώρισης ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών σε σχέση με το νομικό πλαίσιο του ν.4957/2022 και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού.
 • Μελέτη των στοιχείων των αιτήσεων επανεξέτασης που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς το Δ.Σ. προκειμένου να κριθεί η δυνατότητα αποδοχής τους προς εξέταση ή μη.
 • Συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για την διερεύνηση, συλλογή όλων των ζητούμενων στοιχείων και σύνταξη απαντήσεων αναφορικά με όλες τις υπό έλεγχο περιπτώσεις αιτήσεων ακαδημαϊκής αναγνώρισης.
 • Απαντήσεις σε ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
 • Διαχείριση όλων των ένδικων περιπτώσεων αναγνώρισης ή απόρριψης αιτημάτων (αιτήσεις ακύρωσης, αγωγές κλπ) και σύνταξη σχετικών εκθέσεων απόψεων, με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, προς το Διοικητικό Εφετείο ή το Πρωτοδικείο.
 • Ενέργειες διαπίστωσης της γνησιότητας τίτλων σπουδών μέσω αλληλογραφίας με αρμόδιους φορείς του εξωτερικού (ιδρύματα, υπηρεσίες, Ελληνικές Προξενικές Αρχές), όπου αυτό απαιτείται, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων.
 • Συλλογή όλων των στοιχείων, σύνταξη και αποστολή σχετικής αναφοράς με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα για την ενημέρωση των δικαστικών αρχών στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται πλαστότητα υποβληθέντων τίτλων σπουδών και εγγράφων.
 • Διεκπεραίωση, μετά τη διεξαγωγή του απαραίτητου ελέγχου, όλων των αιτημάτων αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών που λαμβάνει η υπηρεσία από τους φορείς/υπηρεσίες του δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237).
 • Ανταπόκριση σε αιτήματα πολιτών που αφορούν χορήγηση στοιχείων φακέλων τρίτων προσώπων μετά από αυστηρό έλεγχο και εφ’ όσον διαπιστώνεται έννομο συμφέρον με βάση την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Έκδοση διοικητικών πράξεων ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων βαθμολογικής αντιστοιχίας και λοιπών βεβαιώσεων προς υπογραφή από τον Πρόεδρο.
 • Προετοιμασία και διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων που διοργανώνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4957/2022 ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών ιατρικής/οδοντιατρικής αποφοίτων από χώρες εκτός Ε.Ε.