Αρχική » Διεύθυνση αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων

Διεύθυνση αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων

Η Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 •  Παρακολούθηση/έλεγχος των  διαδικασιών που αφορούν την κρίση ομοταγούς ιδρυμάτων της  αλλοδαπής.
 • Διοικητικός έλεγχος όλων των προς ολοκλήρωση φακέλων αιτήσεων αναγνώρισης ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών σε σχέση με το νομικό πλαίσιο του ν. 3328/2005 και των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ του Οργανισμού.
 • Μελέτη των στοιχείων όλων των αιτήσεων επανεξέτασης που υποβάλλονται εκπρόθεσμα  και σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς το ΔΣ προκειμένου να κριθεί η δυνατότητα αποδοχής τους από την υπηρεσία.  
 • Συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για τη  διερεύνηση, συλλογή όλων των ζητούμενων στοιχείων και σύνταξη απαντήσεων αναφορικά με όλες τις υπό έλεγχο περιπτώσεις ακαδημαϊκής αναγνώρισης
 • Απαντήσεις  σε ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου που αφορούν περιπτώσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών και γενικότερες αποφάσεις περί ακαδημαϊκής αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 • Διαχείριση όλων των ένδικων περιπτώσεων αναγνώρισης ή απόρριψης αιτημάτων (αιτήσεις ακύρωσης, αγωγές κλπ) και σύνταξη σχετικών εκθέσεων απόψεων, με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, προς το Διοικητικό Εφετείο ή το Πρωτοδικείο.  
 • Ενέργειες διαπίστωσης της  γνησιότητας τίτλων σπουδών μέσω αλληλογραφίας με αρμόδιους φορείς το εξωτερικού (ιδρύματα, υπηρεσίες, Ελληνικές Προξενικές Αρχές), όπου αυτό απαιτείται, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων.
 • Συλλογή όλων των στοιχείων, σύνταξη και αποστολή σχετικής αναφοράς με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα για την ενημέρωση των δικαστικών αρχών στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται πλαστότητα κατατεθέντων τίτλων σπουδών/εγγράφων. 
 • Διεκπεραίωση, μετά τη διεξαγωγή του απαραίτητου ελέγχου, όλων των αιτημάτων αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών που λαμβάνει η υπηρεσία από όλους τους φορείς/υπηρεσίες του δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237).
 • Ανταπόκριση σε αιτήματα πολιτών που αφορούν χορήγηση στοιχείων φακέλων τρίτων προσώπων μετά από αυστηρό έλεγχο και εφόσον διαπιστώνεται έννομο συμφέρον με βάση την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 • Έκδοση διοικητικών πράξεων ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων βαθμολογικής αντιστοιχίας και λοιπών βεβαιώσεων προς υπογραφή από τον Πρόεδρο.
 • Προετοιμασία και διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων που διοργανώνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3328/2005 (και το ν. 3027/2002), ο ΔΟΑΤΑΠ για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών ιατρικής/οδοντιατρικής αποφοίτων από χώρες εκτός Ε.Ε.
 • Επικοινωνία και συνεργασία με αρχές και φορείς του εξωτερικού για ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα που άπτονται της ακαδημαϊκής αναγνώρισης.
 • Επικοινωνία με πολίτες (γραπτή, ηλεκτρονική, τηλεφωνική) για ανταπόκριση σε αιτήματα ή/και παράπονα που διατυπώνονται προς τη Δ/νση Αναγνώρισης αναφορικά με την διεκπεραίωση αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία.