Στατιστικά στοιχεία​

Το 2022 υποβλήθηκαν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. συνολικά 9.224 αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων. Εκδόθηκαν συνολικά 11.472 πράξεις, δηλαδή:
  • Αύξηση κατά 115% σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο της δεκαετίας 2010-2019 (5.340 πράξεις)
  • Αύξηση κατά 66% σε σχέση με το 2020 (6.900 πράξεις)
  • Αύξηση κατά 31% σε σχέση με το 2021 (8.734 πράξεις)
Το 2022 επιτεύχθηκε μεγάλο πλεόνασμα ολοκληρωμένων έναντι υποβληθεισών πράξεων (2.238 περισσότερες πράξεις), παρά την αύξηση υποβληθεισών αιτήσεων κατά 13% σε σχέση με το 2021 (1.103 περισσότερες υποβληθείσες αιτήσεις).