Το Ελληνικό Σύστημα Εκπαίδευσης

Για να δείτε μια περιγραφή του Ελληνικού Συστήματος Εκπαίδευσης όπως  δημοσιεύεται από το δίκτυο ΕΥΡΙΔΙΚΗ το οποίο υποστηρίζει και διευκολύνει  την Eυρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της δια βίου μάθησης παρέχοντας  πληροφορίες για εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτικές σε 37 χώρες και  εκπονώντας μελέτες για θέματα κοινά στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά
συστήματα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα : https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/greece/overview