Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακών Εφαρμογών

Υπάγεται στον Πρόεδρο και έχει την ευθύνη για όλες τις ψηφιακές εφαρμογές του Οργανισμού