Συχνές ερωτήσεις

 1. Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να κάνω αίτηση αναγνώρισης τίτλου σπουδών στον ΔΟΑΤΑΠ;

Χρειάζεται να κάνετε αίτηση στον ΔΟΑΤΑΠ αν επιθυμείτε την ακαδημαϊκή ισοδυναμία τίτλου σπουδών από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή για την επαγγελματική ισοδυναμία τίτλων σπουδών αρμόδιο είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του ΥΠΑΙΘ.

 1. Για ποιες άλλες περιπτώσεις απευθύνομαι στον ΔΟΑΤΑΠ;

Απευθυνθείτε στον ΔΟΑΤΑΠ αν χρειάζεστε:

 • Πληροφόρηση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
 • Πληροφόρηση για θέματα που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Πληροφόρηση για τα έτη σπουδών στην αλλοδαπή σε κατόχους αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών για χρήση στην προσμέτρηση πλασματικών ετών στη συνταξιοδότηση
 • Βεβαίωση για την ένταξη Ιδρύματος της αλλοδαπής στο εθνικό μητρώο αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής (για χρήση στην λήψη επιδομάτων, στη συνέχιση ασφάλισης, για εργασία στον ιδιωτικό τομέα, κ.α.)
 • Πληροφόρηση για το επίπεδο σπουδών σε κάτοχο πτυχίου της ημεδαπής που επιθυμεί να εργαστεί ή να συνεχίσει τις σπουδές του στην αλλοδαπή (EQF, NQF)
 1. Σε ποιες περιπτώσεις ΔΕΝ χρειάζεται να κάνω αίτηση στον ΔΟΑΤΑΠ;

α) Για την αποδοχή αίτησης και εγγραφής για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών ή την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής

β) Για την πρόσληψη ως μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ),
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, εντεταλμένου διδάσκοντα, επισκέπτη καθηγητή, επισκέπτη ερευνητή, ερευνητή επί συμβάσει ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής

γ). Για την πρόσληψη σε θέση ερευνητή ή Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα
(Ε.Λ.Ε.) σε δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

δ) Για την αποδοχή αίτησης και πρόσληψη σε θέση Συνεργαζόμενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

ε) Για την πλήρωση θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή (post-doc) σε εθνικά,
ευρωπαϊκά και λοιπά ερευνητικά προγράμματα

στ) Για την πρόσληψη εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επιστημονικού
προσωπικού σε κάθε είδους έργα/προγράμματα

ζ) Για τη συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε
προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών.

 1. Έχω σπουδάσει στο εξωτερικό και θέλω να συμμετάσχω σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ, όπου απαιτείται Πράξη Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας. Πρέπει να κάνω αίτηση στον ΔΟΑΤΑΠ;

Ναι. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε προκήρυξη δημοσίου, όπου απαιτείται Πράξη Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας, θα πρέπει να υποβάλλετε ατομική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-doatap.doatap.gr.

 1. Έχω τίτλο σπουδών 1ου κύκλου από ΑΕΙ της αλλοδαπής και θέλω να παρακολουθήσω μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε ελληνικό ΑΕΙ. Χρειάζεται να αιτηθώ στον ΔΟΑΤΑΠ την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών μου;

Όχι, εφόσον αποκλειστικός σκοπός σας είναι να παρακολουθήσετε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε ελληνικό ΑΕΙ.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε με τη παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 5029/2023, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής δεσμεύονται από τα Μητρώα του 4957/2022, προκειμένου τα αρμόδια όργανά τους να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για την αποδοχή αίτησης κατόχου τίτλου σπουδών 1ου κύκλου για εισαγωγή και εγγραφή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους.  Τα αρμόδια όργανα του πανεπιστημίου θα κρίνουν εάν ο τίτλος σπουδών σας πληροί τα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 304, παρ. 4 του ν.4957/2022. (βλ. Συχνές Ερωτήσεις, Ερώτηση Θ1).

 1. Έχω τίτλο σπουδών 1ου κύκλου από ΑΕΙ της αλλοδαπής και θέλω να συμμετάσχω σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή μου σε πρόγραμμα 1ου κύκλου σπουδών σε ελληνικό ΑΕΙ. Χρειάζεται να αιτηθώ στον ΔΟΑΤΑΠ την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών μου;

 

Όχι, εφόσον αποκλειστικός σκοπός σας είναι να συμμετέχετε σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε πρόγραμμα 1ου κύκλου σπουδών.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 όπως τροποποιήθηκε με τη παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 5029/2023, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής δεσμεύονται από τα Μητρώα του 4957/2022, προκειμένου τα αρμόδια όργανά τους να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για τη συμμετοχή του κατόχου ενός τίτλου σπουδών 1ου κύκλου, σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε πρόγραμμα 1ου κύκλου σπουδών. Τα αρμόδια όργανα του πανεπιστημίου θα κρίνουν εάν ο τίτλος σπουδών σας πληροί τα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 304, παρ. 4 του ν.4957/2022 (βλ. Συχνές Ερωτήσεις, Ερώτηση Θ1).

 1. Κατέχω τίτλο πανεπιστημίου της αλλοδαπής, μετά από σπουδές σε συνεργαζόμενο κολλέγιο/παράρτημα αυτού του πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Μπορώ να αιτηθώ στον ΔΟΑΤΑΠ ακαδημαϊκή ισοδυναμία του πτυχίου μου;

Όχι, επειδή η αναγνώριση πτυχίων μετά από πραγματοποίηση σπουδών ή μέρους σπουδών σε παράρτημα εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε όμως να απευθυνθείτε στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://www.minedu.gov.gr/aei-9/nomothesia-aei/298-uncategorised/26691-aftoteles-tmima-diethnon-kai-evropaikon-sxeseon), που είναι αρμόδιο για την επαγγελματική αναγνώριση των προσόντων και την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης.

 1. Το Πανεπιστήμιο που σπούδασα δεν συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αναγνωριστεί το πτυχίο μου;

Το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής εμπλουτίζεται διαρκώς. Αν το ίδρυμα ή ο τίτλος σπουδών σας δεν έχει καταχωρηθεί
από τον ΔΟΑΤΑΠ στα μητρώα, μπορείτε να καταθέσετε σχετική αίτηση. Αν έχετε ήδη τον τίτλο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας, οπότε ο ΔΟΑΤΑΠ θα εξετάσει αυτεπάγγελτα την ένταξη ή μη στα μητρώα. Εάν έχει ήδη αποφασισθεί η μη ένταξη του Ιδρύματος στο ανωτέρω μητρώο, θα πληροφορηθείτε σχετικά. Εάν δεν έχει κριθεί ακόμη η ένταξη του Ιδρύματος στο ανωτέρω μητρώο,  τότε το Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ θα εξετάσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 304 του ν.4957/2022 και με απόφασή του θα το εντάξει ή όχι στο ανωτέρω μητρώο.

 1. Με τα πτυχία ποιου Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής θα αποκτήσει ακαδημαϊκή ισοδυναμία ο τίτλος σπουδών μου από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής;

Η επιλογή του τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. προς τα πτυχία του οποίου επιθυμεί ο πολίτης να αναγνωριστεί η ακαδημαϊκή ισοδυναμία του τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών του, γίνεται από τον πολίτη επιλέγοντας τη Σχολή/το Τμήμα με το πλησιέστερο στο δικό του πρόγραμμα σπουδών.

 1. Έχω αποκτήσει μεταπτυχιακό/διδακτορικό τίτλο σπουδών που εμπίπτει στις Επιστήμες της Αγωγής. Μπορείτε να μου χορηγήσετε σχετική βεβαίωση, για μοριοδότηση στον διορισμό εκπαιδευτικών;

Ναι, στον ν. 4957/2022 μετά την προσθήκη της περ. (ι) στην παρ. 5 «Ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες» του άρθρου 301 του ν. 4957/2022 σύμφωνα με την οποία «εκδίδει, κατόπιν εισήγησης του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Αναγνώρισης, βεβαίωση ότι το γνωστικό αντικείμενο των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών διπλωμάτων που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής». Με απόφαση του ΔΣ (21/04.11.2022) εφεξής δεν θα εκδίδεται χωριστά η βεβαίωση, αλλά θα αναγράφεται κατευθείαν στην πράξη.

 1. Προτίθεμαι να κάνω με τον ν.4957/2022 αίτηση για ακαδημαϊκή ισοδυναμία με 5ετείς σπουδές στην Ελλάδα (π.χ. επιστημών μηχανικού, γεωτεχνικών επιστημών, καλών τεχνών, μουσικών/θεατρικών σπουδών κλπ.). Τι δυνατότητες έχω;

Έχετε δύο δυνατότητες:

 1. Να υποβάλετε τριετή ή τετραετή τίτλο πρώτου κύκλου σπουδών, ο οποίος θα κριθεί από αξιολογητή για χρέωση αντισταθμιστικών μέτρων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε ελληνικό ΑΕΙ και την πιθανή χρέωση μαθημάτων.
 2. Να υποβάλετε τριετή ή τετραετή τίτλο πρώτου κύκλου συνυποβάλλοντας τίτλο δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακό). Αν έχει εκπονηθεί διπλωματική εργασία ενός εξαμήνου με 30 ECTS στο μεταπτυχιακό, οι ενδιαφερόμενοι απαλλάσσονται από την χρέωσή της, αλλά όχι από την πιθανή χρέωση μαθημάτων. Στην περίπτωση αυτή, ο μεταπτυχιακός τίτλος δενμπορεί να υποβληθεί χωριστά για αναγνώριση.
 1. Θέλω να εγγραφώ σε μεταπτυχιακό/προπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών. Αναγνωρίζονται ακαδημαϊκά τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών της αλλοδαπής;

Ναι, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν. 4957/2022. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον ν. 4957/2022, για να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών, θα πρέπει το σύνολο των σπουδών (δηλαδή η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης) να έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, εκτός εάν ένα μέρος τους έχει πραγματοποιηθεί σε δημόσιο ίδρυμα της ημεδαπής. Το τελευταίο εδάφιο νοείται αποκλειστικά ως μέρος σπουδών που προηγήθηκαν σε δημόσιο ΑΕΙ της ημεδαπής και συνεχίστηκαν με μετεγγραφή σε ίδρυμα της αλλοδαπής.

 1. Πώς καταθέτω αίτηση ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλου σπουδών που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή;

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας eDoatap. Δεν γίνεται αποδεκτή η  αίτηση εάν αποσταλεί ταχυδρομικά, με e-mail ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο πέραν της πλατφόρμας eDoatap.

 1. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να αναγνωρίσω το Βασικό πτυχίο μου/το Μεταπτυχιακό μου/το Διδακτορικό μου;

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναφέρονται στην πλατφόρμα eDoatap/Δικαιολογητικά, μέσω της οποίας υποβάλλονται και οι αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών.

 1. Το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εξωτερικού, με ενημέρωσε ότι με την ολοκλήρωση των σπουδών μου, απέστειλε και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον ΔΟΑΤΑΠ. Χρειάζεται να κάνω κάτι επιπλέον;

Ναι. Καθώς η αποστολή των δικαιολογητικών από το ίδρυμα της αλλοδαπής προς τον ΔΟΑΤΑΠ, δεν συνιστά αίτηση αναγνώρισης, εφόσον επιθυμείτε την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου σπουδών σας (εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 304, παρ.4 του ν.4957/2022), θα πρέπει να υποβάλετε ατομική αίτηση αναγνώρισης του ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών σας μέσω της πλατφόρμας eDoatap.

 1. Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται ως δικαιολογητικό για την αίτηση αναγνώρισης τίτλου σπουδών η Βεβαίωση Τρόπου Σπουδών;

Η «Βεβαίωση Τρόπου Σπουδών» απαιτείται:

(α) για την αναγνώριση τίτλων 1ου και 2ου κύκλου εξ αποστάσεως σπουδών εφόσον το ίδρυμα απονομής του τίτλου συγκαταλέγεται στον κατάλογο αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης στην Eλλάδα, και

(β) για την αναγνώριση όλων των τίτλων 1ου και 2ου κύκλου εξ αποστάσεως σπουδών που θα απονεμηθούν στους εγγραφέντες στα προγράμματα σπουδών μετά τις 6/10/2022.

 1. Η βεβαίωση τόπου σπουδών είναι υποχρεωτική και με τον ν.4957/2022;

Είναι υποχρεωτική μόνον εφόσον ο τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από Ίδρυμα που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα του άρθρου 307 (Κατάλογος αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών στην Ελλάδα – ΔΟΑΤΑΠ (doatap.gr)). Σε αυτή την περίπτωση, επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζονται, απαιτείται και «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται  από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

«Βεβαίωση Τόπου Σπουδών» απαιτείται και για μέρος των σπουδών που τυχόν έχει πραγματοποιηθεί σε Ίδρυμα που συμπεριλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το ίδρυμα της αλλοδαπής βεβαιώνει ως τόπο σπουδών (εν όλω ή εν μέρει) εγκαταστάσεις ιδιωτικού φορέα στην Ελλάδα, η αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών δεν είναι δυνατή.

 1. Διάβασα στα δικαιολογητικά για την σφραγίδα Apostille (σφραγίδα της Χάγης). Πώς χορηγείται αυτή η σφραγίδα;

Η διεθνής σφραγίδα Apostille (ή σφραγίδα της Χάγης) πιστοποιεί το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος ένα έγγραφο και αποδίδεται από διοικητική αρχή της χώρας έκδοσης αυτού, εφόσον η χώρα αυτή έχει κυρώσει τη σχετική σύμβαση.

 1. Για ποια δικαιολογητικά χρειάζεται να συνυποβάλω επίσημη μετάφραση;

Εφόσον δεν είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα, στην αίτησή σας θα πρέπει να επισυνάψετε επίσημη μετάφραση των παρακάτω:

 1. του τίτλου σπουδών, με επισημείωση της σφραγίδας της Χάγης
 2. του πιστοποιητικού μαθημάτων (δηλ., αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων), με επισημείωση της σφραγίδας της Χάγης
 3. της βεβαίωσης τόπου σπουδών (όπου αυτή είναι απαραίτητη), με επισημείωση της σφραγίδας της Χάγης

Η επίσημη μετάφραση γίνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών [στον σύνδεσμο: Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών – Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (mfa.gr)] ή από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.

 1. Σπούδασα ένα χρόνο στο πρώτο πανεπιστήμιο και μετά έκανα μετεγγραφή στο 2ο έτος στο δεύτερο πανεπιστήμιο. Χρειάζομαι δικαιολογητικά και από τα δύο πανεπιστήμια;

Δικαιολογητικά απαιτούνται από κάθε ίδρυμα στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί μέρος των σπουδών.

 1. Στην αίτηση για αναγνώριση του τίτλου 1ου κύκλου το σύστημα μου ζητά να δηλώσω με ποιο τμήμα ελληνικού πανεπιστημίου να εξεταστεί η ακαδημαϊκή ισοδυναμία. Έχει σημασία ποιο τμήμα θα διαλέξω;

Όχι. Η επιλογή Τμήματος είναι ενδεικτική εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα ομοειδή Τμήματα στα ΑΕΙ της χώρας, πχ. Τμήμα Φυσικής. Η ακαδημαϊκή ισοδυναμία δεν παρέχεται ως προς ένα συγκεκριμένο Τμήμα, πχ Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ, αλλά ως προς όλα τα Τμήματα Φυσικής της χώρας. Στο e-doatap η διάκριση, πχ σε Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κλπ., γίνεται για καθαρά τεχνικούς λόγους. Συνήθως πολλοί επιλέγουν με γεωγραφικά κριτήρια, ώστε αν χρεωθούν μαθήματα, να μπορούν να τα δώσουν στο ΑΕΙ που είναι εγγύτερα στον τόπο κατοικίας τους. Εάν σε έναν επιστημονικό κλάδο υπάρχει μόνον ένα τμήμα στη χώρα, πχ Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, η επιλογή του είναι αποκλειστική.

 1. Μπορώ να αιτηθώ αίτημα υπέρβασης της σειράς προτεραιότητας του φακέλου μου;

Για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης η σειρά προτεραιότητας δεν παραβιάζεται. Έγκριση επίσπευσης δίνεται μόνον όταν υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκ μέρους του οργανισμού.

 1. Χρειάζομαι αντιστοιχία βαθμού του τίτλου σπουδών μου. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον η Πράξη Αναγνώρισης έχει εκδοθεί με τον ν.4957/2022, δεν χρειάζεται να κάνετε ξεχωριστή αίτηση, ούτε να καταβάλετε χωριστό παράβολο. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ (15/22.07.2022), η αντιστοιχία βαθμού τίτλου πρώτου ή δεύτερου κύκλου σπουδών αναγράφεται στην πράξη αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας.

Εφόσον όμως έχει εκδοθεί Πράξη Ισοτιμίας ή Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας με τον ν.3328/2005, πριν από την 21η Ιουλίου 2022, η βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου καταβάλλοντας το αντίστοιχο παράβολο. (βλ. επόμενη ερώτηση)

Εκκρεμείς αιτήσεις βεβαίωσης αντιστοιχίας βαθμού για παλαιότερες πράξεις θα διεκπεραιωθούν κανονικά χωρίς επιστροφή του παραβόλου.

 1. Έχει εκδοθεί η Πράξη Ισοτιμίας ή Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του πτυχίου μου με τον ν.3328/2005. Πώς θα κάνω αίτηση για βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού;

Για να λάβετε βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού για τον τίτλο σπουδών σας  για πράξη αναγνώρισης που εκδόθηκε με τον ν.3328/2005, θα πρέπει να αποστείλετε σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@doatap.gr συνοδευόμενη από αποδεικτικό πληρωμής του ποσού των 30,72€ και το αντίγραφο της πράξης αναγνώρισης του τίτλου σας από τον ΔΟΑΤΑΠ.  

Η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.doatap.gr Ενημέρωση/Φόρμες Αιτήσεων. Οι πληροφορίες για τους τρόπους πληρωμής του ανωτέρω ποσού είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.doatap.gr Ενημέρωση /Παράβολα.

 1. Πώς θα κάνω αίτηση για αντίγραφα εγγράφων του φακέλου μου;

Για να λάβετε αντίγραφα εγγράφων από τον φάκελο που διατηρεί η υπηρεσία μας θα πρέπει να αποστείλετε σχετική αίτηση στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις protocol@doatap.gr και paralavi@doatap.gr συνοδευόμενη από αποδεικτικό πληρωμής του ποσού των 20,48€ και στοιχεία σχετικά με τον/τους τίτλους σπουδών σας.  

Η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.doatap.gr, κάτω από το Ενημέρωση/ Φόρμες Αιτήσεων. Οι πληροφορίες για τους τρόπους πληρωμής του ανωτέρω ποσού είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.doatap.gr, κάτω από το Ενημέρωση /Παράβολα.

 1. Πώς θα κάνω αίτηση για βεβαίωση αναγνώρισης Ιδρύματος προκειμένου να προχωρήσω σε αναγνώριση της προϋπηρεσίας μου;

Για τη χορήγηση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, θα πρέπει να αποστείλετε σχετικό αίτημα σημειώνοντας το λόγο που το υποβάλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@doatap.gr συνοδευόμενο από αποδεικτικό πληρωμής του ποσού των 20,48 €.   

Η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.doatap.gr/  Ενημέρωση/Φόρμες αιτήσεων. Οι πληροφορίες για τους τρόπους πληρωμής του ανωτέρω ποσού είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.doatap.gr/ Διαδικασία, στο πεδίο «Ενημέρωση».

 1. Έχω κάνει αίτηση επανεξέτασης με τον προηγούμενο νόμο 3328/2005. Θα εξεταστεί;

Όχι. Σύμφωνα με το άρθρο 480 του ν.4957/2022, οι εκκρεμείς αιτήσεις επανεξέτασης (του ν.3328/2005) τίθενται στο αρχείο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση επιστροφής του παραβόλου. Για ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υποβληθεί ως νέα αίτηση με το ίδιο παράβολο. Πριν από την υποβολή νέας αίτησης συνιστάται η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ενημέρωσης του ΔΟΑΤΑΠ, για την παροχή διευκρινίσεων και επιλεξιμότητας της αίτησης.

 1. Έχω κάνει αίτηση για ισοτιμία με τον ν.3328/2005. Θα εξεταστεί η αίτησή μου;

Όχι. Η ισοτιμία έχει καταργηθεί με τον νέο ν.4957/2022. Έχετε τις εξής δυνατότητες:

 1. Να αποσύρετε την αίτηση, αν ενδιαφέρεστε αποκλειστικάγια συνέχιση σπουδών στην Ελλάδα ή για εκλογή σε θέση ΔΕΠ στα ελληνικά ΑΕΙ ή για θέση post-doc σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας επιστραφεί το παράβολο, εφόσον υποβάλετε σχετική αίτηση.
 2. Να υποβάλετε εκ νέου αίτηση για αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας σε περίπτωση που την χρειάζεστε για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, με το ίδιο παράβολο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τον νέο ν.4957/2022 καταργήθηκε η ισοτιμία με τα πτυχία των πρώην ΤΕΙ. Πλέον, τα τριετή πτυχία εξετάζονται για ακαδημαϊκή ισοδυναμία ως προς τα πτυχία των ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΑΣΚΤ, ΑΣΠΑΙΤΕ), με πιθανή χρέωση αντισταθμιστικών μέτρων. Επίσης, καταργήθηκε το όριο μαθημάτων.

 1. Έχω κάνει αίτηση για συνεκτίμηση τίτλων με τον ν.3328/2005. Θα εξεταστεί η αίτησή μου;

Η συνεκτίμηση τίτλων σπουδών έχει καταργηθεί με τον νέο ν.4957/2022, με εξαίρεση την περίπτωση αναγνώρισής τους προς πτυχία/διπλώματα 5ετούς διάρκειας σπουδών στην Ελλάδα (π.χ. επιστημών μηχανικού, γεωτεχνικών επιστημών, καλών τεχνών, μουσικών/θεατρικών σπουδών, κλπ).

Εφόσον η αίτηση δεν αφορούσε αναγνώριση προς πτυχία/διπλώματα 5ετούς διάρκειας σπουδών στην Ελλάδα, η αίτηση σάς επιστρέφεται προκειμένου να υποβάλετε χωριστά δύο νέες αιτήσεις, μία για το βασικό πτυχίο και μία για το μεταπτυχιακό, χωρίς την καταβολή νέων παραβόλων. (Για 5ετείς σπουδές δείτε την επόμενη ερώτηση.)

Εάν έχετε ήδη μια πράξη που εκδόθηκε με τον ν.3328/2005 κατόπιν συνεκτίμησης και θέλετε να υποβάλετε νέα αίτηση (πχ για μείωση μαθημάτων κλπ) κατ’ εξαίρεση και η νέα αίτηση πρέπει να γίνει με συνεκτίμηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταργήθηκε η ισοτιμία με πρώην ΤΕΙ. Τα τριετή πτυχία εξετάζονται κανονικά από αξιολογητές, για πιθανή χρέωση αντισταθμιστικών μέτρων. Καταργήθηκε το όριο μαθημάτων.

 1. Έχω κάνει με τον ν.3328/2005 αίτηση για ακαδημαϊκή ισοδυναμία με 5ετείς σπουδές στην Ελλάδα (π.χ. επιστημών μηχανικού, γεωτεχνικών επιστημών, καλών τεχνών, μουσικών/θεατρικών σπουδών κλπ). Τι δυνατότητες έχω;

Έχετε τρεις δυνατότητες:

 1. Η κρίση των τίτλων σπουδών σας μπορεί να συνεχισθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν.4957/2022.
 2. Να υποβάλετε νέα αίτηση χωρίς συνεκτίμηση με τριετή ή τετραετή τίτλο πρώτου κύκλου σπουδών, ο οποίος θα κριθεί από αξιολογητή για χρέωση αντισταθμιστικών μέτρων, που ενδέχεται να περιλαμβάνουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε ελληνικό ΑΕΙ και την πιθανή χρέωση μαθημάτων. Στην περίπτωση αυτή, ο μεταπτυχιακός τίτλος μπορεί να υποβληθεί χωριστά για αναγνώριση.
 1. Σε πόσο καιρό θα αναγνωριστεί το πτυχίο μου;

Για τις νέες αιτήσεις που υποβάλλονται από τον Νοέμβριο 2022 και εφεξής, ο προσδόκιμος χρόνος ολοκλήρωσης είναι  1-8 εβδομάδες, αν ο φάκελος είναι πλήρης και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα, για όλους τους επιστημονικούς κλάδους και όλους τους τύπους τίτλων.

 1. Πώς μπορώ να δω την πορεία της αίτησης μου στο site σας;

Για αιτήσεις που κατατέθηκαν έγχαρτα πριν τις 20.05.2019, η ηλεκτρονική ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας αναγνώρισης παρέχεται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού μας μέσω της on-line πορείας. Αρκεί για αυτό η χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου του ατομικού φακέλου και της ημερομηνίας γεννήσεως του ενδιαφερόμενου.

Για αιτήσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά: η παρακολούθηση της πορείας γίνεται μέσω της πλατφόρμας eDoatap, στην οποία και έχει υποβληθεί η αίτηση.

 

 1. Παρακολουθώντας την πορεία της αίτησής μου στο e-doatap, παρατήρησα ότι αντί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, επέστρεψε σε προηγούμενο. Πρέπει να ανησυχήσω;

Όχι. Ορισμένες φορές, πράγματι μια αίτηση επιστρέφει σε προηγούμενο στάδιο, άλλοτε για τεχνικούς λόγους, πχ επειδή εκ παραδρομής δεν χρεώθηκε σε αρμόδιο Αξιολογητή, και άλλοτε για ουσιαστικούς λόγους, πχ επειδή ο Αξιολογητής ζήτησε πρόσθετα στοιχεία. Αν χρειάζονται πρόσθετα στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους, ειδοποιούνται άμεσα για να τα προσθέσουν. Διαφορετικά, η αίτηση θα προχωρήσει κανονικά και πάλι, αφού διευθετηθούν οι εσωτερικές διαδικασίες του ΔΟΑΤΑΠ.

 1. Θα χρειαστεί να εξεταστώ σε επιπλέον μαθήματα;

Κατόπιν εξέτασης των προγραμμάτων σπουδών, ίσως κριθεί απαραίτητο να υποβληθούν αντισταθμιστικά μέτρα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν γραπτή δοκιμασία ή πρακτική άσκηση ή διπλωματική εργασία ή συνδυασμό τους.

Ο καθορισμός αντισταθμιστικών μέτρων στα οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα οφείλει να υποβληθεί, προκειμένου να αποδοθεί η ακαδημαϊκή ισοδυναμία, κρίνεται από τον Πρόεδρο του οργανισμού κατόπιν αιτιολογημένης γραπτής εισήγησης του Αξιολογητή σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4957/2022.

 

 1. Πέρασα επιτυχώς τα μαθήματα ή/και ολοκλήρωσα την πρακτική άσκηση. Τι χρειάζεται να κάνω στη συνέχεια;

Θα χρειαστεί να υποβάλλετε εκ νέου αίτηση στην πλατφόρμα e-doatap με τα ίδια δικαιολογητικά και το παράβολο της αρχικής αίτησης, επισυνάπτοντας αυτή τη φορά και τη βεβαίωση των αποτελεσμάτων. Στα σχόλια αιτούντα, θα αναφέρετε ότι περάσατε επιτυχώς τα μαθήματα ή/και ότι ολοκληρώσατε την πρακτική και θα υποβάλλετε οριστικά την αίτησή σας. Στη συνέχεια, θα ενημερώσετε το αρμόδιο Τμήμα του ΔΟΑΤΑΠ μέσω email στο protocol_A@doatap.gr  και στο proelegxos@doatap.gr, ότι υποβάλατε αίτηση αναγνώρισης μετά από περάτωση των αντισταθμιστικών μέτρων.

 

 1. Σε ποιο Πανεπιστημιακό Τμήμα χρειάζεται να απευθυνθώ για να εξεταστώ στα μαθήματα που μου χρεώθηκαν ως αντισταθμιστικά μέτρα;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με Τμήμα/Σχολή της ημεδαπής, σχετικό/κή με το αντικείμενο και την ειδικότητα που αναγράφεται στην απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ και να αιτηθείτε τη συμμετοχή σας σε επόμενες εξεταστικές περιόδους. Η επιλογή του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει το αντίστοιχο Τμήμα), είναι ελεύθερη. Σε κάθε περίπτωση, η εξέταση του συνόλου των μαθημάτων θα πρέπει να γίνει σε ένα και μόνο Τμήμα/Σχολή και Ίδρυμα.

 1. Στα αντισταθμιστικά μέτρα περιλαμβάνεται η πρακτική άσκηση. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε Τμήμα της ημεδαπής σχετικό με το αντικείμενο και την ειδικότητα που αναφέρεται στην απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ. Η επιλογή του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει το αντίστοιχο Τμήμα), είναι ελεύθερη.

 1. Έχω τίτλο πρώτου κύκλου σπουδών Ιατρικής/Οδοντιατρικής από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Επιθυμώ να λάβω άδεια άσκησης επαγγέλματος. Χρειάζεται να συμμετάσχω σε εξετάσεις του ΔΟΑΤΑΠ προκειμένου να λάβω ακαδημαϊκή αναγνώριση του πτυχίου μου;

Εάν οι σπουδές σας έχουν γίνει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πτυχίο σάς έχει απονεμηθεί μετά την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε., δεν συμμετέχετε σε εξετάσεις. Για την άδεια άσκησης επαγγέλματος απευθύνεστε κατευθείαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και στον αντίστοιχο Ιατρικό/Οδοντιατρικό Σύλλογο. Επίσης, εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ΑΕΙ της ημεδαπής, δεν χρειάζεται να αιτηθείτε την ακαδημαϊκή αναγνώριση του πτυχίου σας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σε εφαρμογή του άρθρου 304 του ν.4957/2022.

Ωστόσο, εάν ο ακαδημαϊκός τίτλος σπουδών Ιατρικής/Οδοντιατρικής έχει χορηγηθεί από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του εξωτερικού εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή πριν την ένταξη της χώρας απονομής στην Ε.Ε.), για την άδεια άσκησης επαγγέλματος απαιτείται πρώτα η εξέταση σε μαθήματα που ορίζει κατά περίπτωση ο ΔΟΑΤΑΠ, ώστε να λάβετε την ακαδημαϊκή ισοδυναμία του τίτλου σπουδών σας. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας σε μεταπτυχιακό επίπεδο, δεν χρειάζεται να αιτηθείτε ακαδημαϊκή αναγνώριση του πτυχίου σας, σε εφαρμογή του άρθρου 304 του ν.4957/2022.

Σε κάθε περίπτωση, η ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής της αλλοδαπής (για περιπτώσεις πέρα από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 304 του ν.4957/2022) δεν γίνεται αυτόματα, αλλά χρειάζεται να υποβάλετε αντίστοιχη αίτηση στον ΔΟΑΤΑΠ.

 1. Πώς θα ειδοποιηθώ όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης;

Αν υποβάλατε την αίτησή σας ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας eDoatap, θα ενημερωθείτε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με e-mail σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της πλατφόρμας eDoatap. Ορισμένες φορές η αίτηση μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενο στάδιο της ηλεκτρονικής πορείας για τεχνικούς ή ουσιαστικούς λόγους. Στις περιπτώσεις αυτές δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία, εκτός αν σας ζητηθεί κάτι από αυτήν.

Αν είχατε καταθέσει την αίτησή σας έγχαρτα (πριν τις 20.05.2019) και εφόσον γνωρίζετε τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και το έτος κατάθεσης της αίτησής σας, μπορείτε να ενημερωθείτε στην on-line πορεία αίτησης της ιστοσελίδας. Εφόσον είχατε δηλώσει αριθμό τηλεφώνου ή/και email, θα ενημερωθείτε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης του τίτλου από την υπηρεσία μας και με sms ή e-mail.

 1. Πώς θα παραλάβω την Πράξη Αναγνώρισης; Θα μου τη στείλετε στη διεύθυνση μου;

Οι ψηφιακές Πράξεις Αναγνώρισης μέσω eDoatap δεν αποστέλλονται. Μπορείτε να κατεβάσετε, να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και να εκτυπώσετε την τελική Πράξη Αναγνώρισης, με την ψηφιακή υπογραφή του Προέδρου, μέσω της πλατφόρμας eDoatap. Η Πράξη που φέρει ψηφιακή υπογραφή του Προέδρου διακινείται ψηφιακά σε κάθε τρίτον. Δεν χρειάζεται να προσέλθετε στα γραφεία του ΔΟΑΤΑΠ.

Επιπλέον, μπορείτε μέσω της πλατφόρμας ptyxia.gov.gr να εκδώσετε πιστοποιητικό με όλα τα στοιχεία της πράξης, με μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα (QR) του gov.gr, που εξασφαλίζει τη γνησιότητα του εγγράφου. Στη συνέχεια μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό, ή/και να το εκτυπώσετε, ώστε να το καταθέσετε έγχαρτα.

 1. Η Πράξη Αναγνώρισης είχε εκδοθεί πριν τις 20.05.2019, επομένως δεν έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα eDoatap. Μπορώ να παραλάβω ο ίδιος την πράξη αναγνώρισης μου; Μπορεί να την παραλάβει κάποιο άλλο πρόσωπο για μένα και με ποιον τρόπο;

Μπορείτε να παραλάβετε αυτοπροσώπως την πράξη αναγνώρισής σας. Εναλλακτικά, η παραλαβή της πράξης αναγνώρισης (ή άλλου σχετικού εγγράφου) μπορεί να πραγματοποιηθεί και από άλλο πρόσωπο (ή εταιρία courier), μόνο με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης.

Επιπλέον, μπορείτε μέσω της πλατφόρμας ptyxia.gov.gr να εκδώσετε πιστοποιητικό με όλα τα στοιχεία της πράξης, με μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα (QR) του gov.gr, που εξασφαλίζει τη γνησιότητα του εγγράφου. Στη συνέχεια μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό, ή/και να το εκτυπώσετε, ώστε να το καταθέσετε έγχαρτα.

 1. Έχω χάσει την Πράξη Αναγνώρισης, πώς μπορώ να την παραλάβω και πάλι;

Εφόσον η Πράξη Αναγνώρισης έχει εκδοθεί μετά τις 20.05.2019, παραμένει αναρτημένη στην πλατφόρμα eDoatap. Από εκεί, μπορείτε να την κατεβάσετε στον υπολογιστή σας όσες φορές χρειαστεί.

Αν η Πράξη Αναγνώρισης αφορά παλαιότερα έτη και την έχετε ήδη παραλάβει, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@doatap.gr συνοδευόμενη από αποδεικτικό πληρωμής του ποσού των 20,48€. Κατόπιν θα ενημερωθείτε για να προσέλθετε στα γραφεία του ΔΟΑΤΑΠ και να παραλάβετε αντίγραφα της Πράξης Αναγνώρισης.

Επιπλέον, μπορείτε μέσω της πλατφόρμας ptyxia.gov.gr να εκδώσετε πιστοποιητικό με όλα τα στοιχεία της πράξης, με μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα (QR) του gov.gr, που εξασφαλίζει τη γνησιότητα του εγγράφου. Στη συνέχεια μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό, ή/και να το εκτυπώσετε, ώστε να το καταθέσετε έγχαρτα.

 1. Γιατί στην βαθμολογική αντιστοιχία που εκδόθηκε από τον ΔΟΑΤΑΠ, ο βαθμός πτυχίου μου δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που αναφέρει το πτυχίο μου;

Ο υπολογισμός της βαθμολογικής αντιστοιχίας ενδέχεται να παρουσιάζει αποκλίσεις από τον βαθμό που αναγράφεται στον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, λόγω των διαφορετικών συστημάτων βαθμολόγησης που χρησιμοποιεί η κάθε χώρα. Περισσότερες πληροφορίες για τον υπολογισμό της βαθμολογικής αντιστοιχίας ενός τίτλου σπουδών αλλοδαπού πανεπιστημίου  μπορείτε να βρείτε στο πεδίο:  Υπολογισμός της βαθμολογικής αντιστοιχίας ενός τίτλου σπουδών αλλοδαπού πανεπιστημίου.

 1. Έχω πάρει απορριπτική απόφαση από τον ΔΟΑΤΑΠ.  Μπορώ να κάνω αίτηση επανεξέτασης;

Αίτηση επανεξέτασης για αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον ν.4957/2022, μπορεί να υποβληθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης. Για να καταθέσετε το αίτημά σας θα πρέπει να κάνετε νέα αίτηση, μέσω της πλατφόρμας eDoatap, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι πρόκειται για αίτηση επανεξέτασης. Στο πεδίο άλλο έγγραφο θα πρέπει να αναρτήσετε συμπληρωμένη την αίτηση επανεξέτασης (που θα βρείτε στις φόρμες αιτήσεων) και την απόδειξη πληρωμής του (νέου) απαιτούμενου παραβόλου (παράβολο επανεξέτασης). Στην αίτηση θα συνυποβάλετε οποιοδήποτε νέο στοιχείο ή/και επιχείρημα που κατά τη γνώμη σας συνηγορεί στην επανεξέταση της αίτησής σας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον νόμο 4957/2022, η αίτηση θα εξεταστεί από τριμελή Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης, η οποία αποτελείται από τρεις (3) αξιολογητές του ίδιου ή συναφούς κλάδου από το Μητρώο Αξιολογητών. Η εισήγηση της Επιτροπής κοινοποιείται στο ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ, το οποίο αποφασίζει και ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο εντός 3 μηνών.

 1. Έχω λάβει πράξη ισοτιμίας με χρέωση μαθημάτων για την αντιστοιχία (με παλαιότερο νόμο) ή απόφαση με αντισταθμιστικά μέτρα (με τον νόμο Ν. 4957/2022). Γιατί δεν μπορώ να εκδώσω πιστοποιητικό από την πλατφόρμα ptyxia.gov.gr;

Οι πράξεις που είναι διαθέσιμες για έκδοση πιστοποιητικού είναι μόνο αυτές με τελική αναγνώριση οποιουδήποτε τύπου (ισοτιμία, ισοτιμία και αντιστοιχία, ακαδημαϊκή αναγνώριση, βεβαίωση τίτλου 1ου κύκλου) και των τριών επιπέδων σπουδών (βασικό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Δεν είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού πράξης/απόφασης που περιλαμβάνει χρέωση μαθημάτων (αντισταθμιστικά μέτρα) ή απορριπτικές πράξεις.

 1. Γιατί το σύστημα της πλατφόρμας ptyxia.gov.gr δεν εντοπίζει την πράξη αναγνώρισης του πτυχίου μου;

Επειδή η ψηφιακή επεξεργασία μερικών χιλιάδων πράξεων είναι ακόμη σε εξέλιξη, όσοι ενδιαφερόμενοι δεν εντοπίσουν το πιστοποιητικό της πράξης τους ή/και εντοπίσουν τυχόν λάθη, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ptyxia@doatap.gr.

 

Σε περίπτωση που θέλετε να ρωτήσετε κάτι διαφορετικό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.

 1. Σε ποια βήματα χρειάζεται να προβεί το ΑΕΙ ή το Ερευνητικό Κέντρο (ΕΚ) της ημεδαπής, προκειμένου να κρίνει αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304, παρ. 4 του ν.4957/2022 (συνέχιση σπουδών κλπ);

1ον, το ημεδαπό ΑΕΙ/ΕΚ οφείλει να εξετάσει αν το Ίδρυμα της αλλοδαπής που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών, είναι ενταγμένο στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής. (Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής – ΔΟΑΤΑΠ (doatap.gr))

2ον, το ημεδαπό ΑΕΙ/ΕΚ οφείλει να εξετάσει αν  τύπος τίτλου σπουδών συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων. (Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων – ΔΟΑΤΑΠ (doatap.gr)).

Εάν η απάντηση και στα δύο παραπάνω ερωτήματα είναι θετική:

Εάν η απάντηση σε τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω δύο ερωτήματα είναι αρνητική:

 • το ημεδαπό ΑΕΙ/ΕΚ υποβάλει στον ΔΟΑΤΑΠ αίτημα για ένταξη του Ιδρύματος ή/και του τύπου τίτλου στο αντίστοιχο Μητρώο. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν.4925/2022, ο ΔΟΑΤΑΠ με απόφασή του εντάσσει το Ίδρυμα/τον τύπο τίτλου της αλλοδαπής στο μητρώο.
 1. Που μπορώ να απευθυνθώ για επιβεβαίωση γνησιότητας πράξεων αναγνώρισης;

Για την επιβεβαίωση γνησιότητας πράξεων που έχουν εκδοθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, οι φορείς μπορούν να στέλνουν τα αιτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση gnisiotita@doatap.gr

Εφόσον σας έχει υποβληθεί πιστοποιητικό πράξης αναγνώρισης που έχει εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας ptyxia.gov.gr, μπορείτε να επαληθεύσετε τη γνησιότητά του, συμπληρώνοντας τον κωδικό επαλήθευσης ή σαρώνοντας τον κωδικό QR στην πλατφόρμα ptyxia.gov.gr.

 

 • «Ανώτατη εκπαίδευση» είναι η εκπαίδευση που παρέχεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
 • «Αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα» είναι το ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής που αναγνωρίζεται από τα αρμόδια όργανα της χώρας του και το οποίο οργανώνει προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης ή κατ’ ελάχιστον ενός εκ των τριών και απονέμει αντίστοιχους τίτλους σπουδών.
 • «Τίτλος σπουδών» είναι πτυχίο ή δίπλωμα, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο κάτοχός του έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης.
 • «Πτυχίο» είναι ο τίτλος που απονέμει αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο χορηγείται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης και οδηγεί σε σπουδές δεύτερου ή τρίτου κύκλου στη χώρα απονομής του.
 • «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα» είναι ο τίτλος που απονέμει αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο χορηγείται σε κατόχους πτυχίου μετά από επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών δεύτερου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης είτε οδηγεί σε σπουδές τρίτου κύκλου στη χώρα απονομής είτε όχι.
 • «Διδακτορικό Δίπλωμα» είναι ο τίτλος που χορηγείται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε κατόχους πτυχίου μετά από επιτυχή ολοκλήρωση τρίτου
  κύκλου σπουδών.
 • «Ακαδημαϊκή ισοδυναμία» είναι η πιστοποίηση ότι ο τίτλος σπουδών που χορηγεί αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής οδηγεί στην απόκτηση συγκρίσιμων ακαδημαϊκών προσόντων με τίτλο σπουδών που χορηγείται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.
 • «Πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου» είναι πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών επιπέδου έξι (6) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εκατόν ογδόντα (180) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα πιστωτικών μονάδων τρίτων χωρών.
 • «Πρόγραμμα σπουδών δεύτερου κύκλου» είναι πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών επιπέδου επτά (7) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εξήντα (60) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα πιστωτικών μονάδων τρίτων χωρών.
 • «Πρόγραμμα σπουδών τρίτου κύκλου» είναι πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών επιπέδου οκτώ (8) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • «Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου» είναι προγράμματα σπουδών που προσφέρονται εξ ολοκλήρου ή κατά το κύριο μέρος από απόσταση από ιδρύματα με έδρα στην αλλοδαπή με ή χωρίς την υποστήριξη τεχνολογίας ή με συνδυασμό και των δύο.
 • «Αναγνωρισμένη αρχή αξιολόγησης ή πιστοποίησης» είναι κάθε αρχή αξιολόγησης ή πιστοποίησης που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρχών Διασφάλισης Ποιότητας (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) και του Ευρωπαϊκού Μητρώου Αρχών Διασφάλισης Ποιότητας (European Quality Assurance Register – EQAR), καθώς και κάθε αρχή που αναγνωρίζεται επίσημα στη χώρα απονομής των τίτλων ως αρχή αξιολόγησης ή πιστοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης.
 • «Κεντρικό Σημείο Επαφής» για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών είναι ο φορέας της κάθε χώρας που είναι αρμόδιος για την παροχή πληροφόρησης σχετικής με την ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων σπουδών που χορηγούνται στη χώρα.