Αρχική » Αναγνώριση » Η πορεία μιας αίτησης

Η πορεία μιας αίτησης

Η πορεία μιας αίτησης από την υποβολή της μέχρι την τελική πράξη

 • Το πρώτο βήμα είναι η «Οριστική Υποβολή» της αίτησης, οπότε και παίρνει αυτόματα «Αριθμό Πρωτοκόλλου» (ΑΠ).

 • Το δεύτερο βήμα είναι ο «Προέλεγχος», οπότε και εξετάζεται η πληρότητα των δικαιολογητικών του φακέλου.

 • Λόγω της μεγάλης ροής αιτήσεων (κατά μέσο όρο περίπου 700/μήνα) μεσολαβεί ένας νεκρός χρόνος από την υποβολή μέχρι τον προέλεγχο, περίπου 10 ημερών για όλες τις αιτήσεις οριζόντια.

 • Αν ο φάκελος κριθεί πλήρης από τον προέλεγχο, παίρνει «Ημερομηνία Πληρότητας» και διαβιβάζεται σε πραγματικό χρόνο στον Πρόεδρο για αυθημερόν ανάθεση στον αρμόδιο Ειδικό Εισηγητή του κλάδου.

 • Αν ο φάκελος δεν κριθεί πλήρης, επιστρέφεται στον πολίτη για να συμπληρωθεί και παίρνει «Ημερομηνία Πληρότητας» μετά τη συμπλήρωσή του και την οριστική υποβολή του.

 • Η σειρά προτεραιότητας για την εξέταση του φακέλου από τον Ειδικό Εισηγητή τηρείται απαρέγκλιτα και τεκμαίρεται από την «Ημερομηνία Πληρότητας».

 • Αν πρόκειται για αίτηση ισοτιμίας με αντιστοιχία (βασικού τίτλου σπουδών), ο Ειδικός Εισηγητής συντάσσει εισήγηση στην οποία εκφράζει γνώμη για την ισοτιμία και για την αντιστοιχία παραπέμπει τον φάκελο σε «Ακαδημαϊκό Σύμβουλο» (ΑΣ). 

 • Για την ίδια κατηγορία τίτλων (ίδιος κλάδος, ίδιο επίπεδο τίτλου) ο Ειδικός Εισηγητής τηρεί απαρέγκλιτα τη σειρά προτεραιότητας που τεκμαίρεται από την ημερομηνία λήψης ΑΠ και όχι ΑΚ. Η σειρά αυτή μπορεί να αλλάξει, μόνον εάν ο Ειδικός Εισηγητής κρίνει ότι χρειάζεται επιπρόσθετα στοιχεία για να τεκμηριώσει την εισήγησή του, οπότε η καθυστέρηση εξαρτάται από την ταχύτητα απάντησης  του πανεπιστημίου που απένειμε τον τίτλο.
 • Ο ΑΣ (Καθηγητής Πανεπιστημίου Ελληνικού ΑΕΙ, μη αμειβόμενος εξωτερικός συνεργάτης του οργανισμού) εισηγείται την πιθανή χρέωση μαθημάτων για την αντιστοιχία (από 0 – 6 για τετραετή πτυχία ή 0-10 για πενταετή) και παραπέμπει την εισήγησή του στην «Εκτελεστική Επιτροπή»

 • Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τρεις Καθηγητές Πανεπιστημίου, που είναι ταυτόχρονα και μέλη του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ. Απαρτίζεται από τον υπεύθυνο Καθηγητή του κλάδου και άλλους δύο Καθηγητές συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη της τελικής κρίσης  τόσο για την ισοτιμία όσο και για την αντιστοιχία, αλλά και για την οριστική χρέωση (ή μη) μαθημάτων.
 • Αν η κρίση της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ομόφωνα θετική για την απόδοση ισοτιμίας και αντιστοιχίας (με ή χωρίς χρέωση μαθημάτων), παραπέμπεται για «Διοικητικό Έλεγχο» (ΔΕ), οπότε εξετάζεται η τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

 • Αν ο φάκελος περάσει θετικά από τον ΔΕ παραπέμπεται στον Πρόεδρο για την τελική κρίση.
 • Ο Πρόεδρος παραπέμπει την θετική του κρίση στην «Καταχώρηση», για να ετοιμαστεί το σχέδιο πράξης.
 • Το σχέδιο πράξης παραπέμπεται στον πολίτη για έλεγχο των πραγματολογικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο κλπ). Αν ο πολίτης δεν απαντήσει εντός 15 ημερών, το σχέδιο πράξης παραπέμπεται στον Πρόεδρο για την τελική υπογραφή.
 • Με την υπογραφή του Προέδρου η τελική πράξη αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πολίτη σε πραγματικό χρόνο.
 • Αν η αίτηση αφορά σε απλή κρίση ισοτιμίας (βασικού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου) η διαδικασία είναι ίδια με παράλειψη του σταδίου του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.
 • Αν σε κάποιο στάδιο υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Προέδρου η αίτηση επιστρέφεται στο προηγούμενο στάδιο. Αν η διαφωνία δεν επιλυθεί, η αίτηση παραπέμπεται στο αρμόδιο Τμήμα.