Η πορεία μιας αίτησης

Η πορεία μιας αίτησης από την υποβολή της μέχρι την τελική πράξη

 • Το πρώτο βήμα είναι η «Οριστική Υποβολή» της αίτησης, οπότε και παίρνει αυτόματα «Αριθμό Πρωτοκόλλου» (ΑΠ).
 • Το δεύτερο βήμα είναι ο «Προέλεγχος», οπότε και εξετάζεται η πληρότητα των δικαιολογητικών του φακέλου.
 • Αν ο φάκελος δεν κριθεί πλήρης, επιστρέφεται στον πολίτη για να συμπληρωθεί και παίρνει «Ημερομηνία Πληρότητας» μετά τη συμπλήρωσή του και την οριστική υποβολή του.
 • Αν ο φάκελος κριθεί πλήρης από τον προέλεγχο, παίρνει «Ημερομηνία Πληρότητας» και διαβιβάζεται σε πραγματικό χρόνο στον Πρόεδρο για αυθημερόν ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο.
 • Η σειρά προτεραιότητας για την εξέταση του φακέλου τηρείται απαρέγκλιτα και τεκμαίρεται από την «Ημερομηνία Πληρότητας».
 • Αν πρόκειται για αίτηση ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλου α’ κύκλου ο αρμόδιος υπάλληλος εξετάζει αν το ίδρυμα απονομής βρίσκεται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, αν ο τύπος του υπό κρίση τίτλου βρίσκεται στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών και αν υπάρχει ή όχι όμοια πράξη.
 • Αν υπάρχει όμοια πράξη ο υπάλληλος παραπέμπει τον φάκελο για «Διοικητικό Έλεγχο» (ΔΕ), οπότε εξετάζεται η τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.
 • Αν ο φάκελος περάσει θετικά από τον ΔΕ παραπέμπεται στον Πρόεδρο για την τελική κρίση.
 • Ο Πρόεδρος παραπέμπει την τελική απόφαση στην «Καταχώρηση», για να ετοιμαστεί το σχέδιο πράξης.
 • Το σχέδιο πράξης παραπέμπεται στον πολίτη για έλεγχο των πραγματολογικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο κλπ). Αν ο πολίτης δεν απαντήσει εντός 5 ημερών, το σχέδιο πράξης παραπέμπεται αυτόματα στον Πρόεδρο για την τελική ψηφιακή υπογραφή.
 • Με την υπογραφή του Προέδρου η τελική πράξη αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πολίτη σε πραγματικό χρόνο.
 • Αν δεν υπάρχει όμοια πράξη, ο Πρόεδρος παραπέμπει τον φάκελο σε Αξιολογητή, ο οποίος οφείλει να υποβάλει γραπτή αιτιολογημένη εισήγηση εντός 15 ημερών, για το αν απαιτείται η χρέωση αντισταθμιστικών μέτρων και ποιων ή όχι.
 • Αν παρέλθουν άκαρπες οι 15 ημέρες, η αίτηση επιστρέφει αυτόματα στον Πρόεδρο, ο οποίος την παραπέμπει σε δεύτερο Αξιολογητή ο οποίος οφείλει να υποβάλει γραπτή αιτιολογημένη εισήγηση εντός 15 ημερών, για το αν απαιτείται η χρέωση αντισταθμιστικών μέτρων και ποιων ή όχι.
 • Αν παρέλθουν και πάλι άκαρπες οι 15 ημέρες, η αίτηση επιστρέφει αυτόματα στον Πρόεδρο, ο οποίος την παραπέμπει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης. Ο Προϊστάμενος υποβάλλει γραπτή αιτιολογημένη εισήγηση στο Δ.Σ. για τη χρέωση αντισταθμιστικών μέτρων και ποιων ή όχι και το Δ.Σ. λαμβάνει την τελική απόφαση σύμφωνα με την οποία εκδίδεται η πράξη Προέδρου.
 • Ο Αξιολογητής είναι εξωτερικός συνεργάτης του οργανισμού και ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών όπως ορίζεται στο άρθρο 303 του ν.4957/2022.
 • Αν η αίτηση αφορά σε κρίση τίτλου β’ ή γ’ κύκλου, η διαδικασία είναι ίδια με παράλειψη του σταδίου του Αξιολογητή.