Φόρμες Αιτήσεων ΔΟΑΤΑΠ

Φόρμες Αιτήσεων Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Βλέπε και πίνακα “ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ” ανά περίπτωση)
Από τις 20/05/2019, οι αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών γίνονται MONO μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eDoatap
Αναγνώριση Ιδρύματος και ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων
Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε, εφ’ όσον επιθυμείτε να κριθεί εάν ένα Ίδρυμα πληροί τα κριτήρια, ώστε να
συγκαταλέγεται στο Μητρώο των Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων.
Αντιστοιχία Βαθμού

Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε εφόσον επιθυμείτε την αντιστοιχία βαθμού στην Ελληνική δεκάβαθμη κλίμακα. Επισημαίνουμε ότι, εφόσον η Πράξη Αναγνώρισης έχει εκδοθεί με τον ν.4957/2022, δεν χρειάζεται να κάνετε ξεχωριστή αίτηση, ούτε να καταβάλετε χωριστό παράβολο. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ (15/22.07.2022), η αντιστοιχία βαθμού τίτλου πρώτου ή δεύτερου κύκλου σπουδών αναγράφεται στην πράξη αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας.

Αίτηση για χορήγηση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων

Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε εφόσον επιθυμείτε την έκδοση (α) επικυρωμένων φωτοαντιγράφων εγγράφου που έχει εκδοθεί από την υπηρεσία μας(έως 3 αντίγραφα), (β)φωτοαντιγράφων τίτλων σπουδών / αναλυτικής βαθμολογίας / αποφάσεων και λοιπών εγγράφων από τον φάκελό σας που διατηρεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στο αρχείο του.

Έκδοση Αποσπάσματος Πρακτικών Δ.Σ.
Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε εφόσον επιθυμείτε την έκδοση αποσπάσματος από πρακτικά του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Αίτηση Επανεξέτασης

Αίτηση επανεξέτασης για αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον ν.4957/2022, μπορεί να υποβληθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης.

Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται ως νέα αίτηση, μέσω της πλατφόρμας eDoatap, αναφέροντας ως σχόλιο ότι «η παρούσα αίτηση πρόκειται για αίτηση επανεξέτασης της με αρ. πρωτ. ΧΧΧ αίτησης». Στο πεδίο άλλο έγγραφο θα πρέπει να αναρτήσετε συμπληρωμένη την αίτηση επανεξέτασης (που θα βρείτε στις φόρμες αιτήσεων) και την απόδειξη πληρωμής του απαιτούμενου παραβόλου
(παράβολο επανεξέτασης).
Στην αίτηση θα συνυποβάλετε οποιοδήποτε νέο στοιχείο ή/και επιχείρημα που κατά τη γνώμη σας συνηγορεί στην επανεξέταση της αίτησής σας. Μόλις κάνετε οριστική υποβολή της αίτησης και λάβετε αριθμό πρωτοκόλλου ΨΨΨ, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στο protocol_A@doatap.gr με το εξής περιεχόμενο: «Σας ενημερώνω ότι η υπ. αρ. πρωτ. ΨΨΨ αίτησή μου αποτελεί αίτηση επανεξέτασης της υπ. αριθμ. πρωτ. ΧΧΧ αίτησής μου και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες».

Αίτηση επιστροφής παραβόλου
Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε εφόσον επιθυμείτε την επιστροφή του παραβόλου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αίτηση επιστροφής παραβόλου που δεν συνοδεύεται από πρωτότυπο παράβολο ή αποδεικτικό έγγραφο του αριθμού ΙΒΑΝ του δικαιούχου ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ.
Βεβαίωση ένταξης Ιδρύματος ή και τύπου τίτλου σπουδών στα Εθνικά Μητρώα
Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε εφόσον επιθυμείτε την χορήγηση βεβαίωσης ότι το ίδρυμα συγκαταλέγεται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή ότι ο τύπος τίτλου σπουδών συγκαταλέγεται στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
Βεβαίωση υπαγωγής στις Επιστήμες της Αγωγής
Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε εφόσον επιθυμείτε την χορήγηση Βεβαίωσης υπαγωγής στις Επιστήμες της Αγωγής.
Βεβαίωση αξιολόγησης περιόδων σπουδών
Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε εφόσον επιθυμείτε την χορήγηση Βεβαίωσης αξιολόγησης περιόδων σπουδών που διανύθηκαν σε αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής.

Οι αιτήσεις με τα αντίστοιχα παράβολα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση protocol@doatap.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση επανεξέτασης κρίσης τίτλων σπουδών οι οποίοι είχαν αρχικά υποβληθεί στο eDoatap υποβάλλεται μόνο μέσω eDoatap.