Αρχική » Αναγνώριση » Φόρμες Αιτήσεων ΔΟΑΤΑΠ

Φόρμες Αιτήσεων ΔΟΑΤΑΠ

Φόρμες Αιτήσεων Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Βλέπε και πίνακα “ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ” ανά περίπτωση)
Από τις 20/05/2019, οι αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών γίνονται MONO μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eDoatap
Αναγνώριση Ιδρύματος
Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε, εφ’ όσον επιθυμείτε να κριθεί εάν ένα Ίδρυμα πληροί τα κριτήρια, ώστε να συγκαταλέγεται στο Μητρώο των Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων.
Αντιστοιχία Βαθμού
Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε εφόσον επιθυμείτε την αντιστοιχία βαθμού στην Ελληνική δεκάβαθμη κλίμακα.
Έκδοση Ακριβούς Αντιγράφου
Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε εφόσον επιθυμείτε την έκδοση ακριβούς αντιγράφου εγγράφων και αποφάσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από τον φάκελό σας.
Έκδοση Αποσπάσματος Πρακτικών Δ.Σ.
Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε εφόσον επιθυμείτε την έκδοση αποσπάσματος από πρακτικά του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Επανεξέτασης
Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε, εφ’ όσον επιθυμείτε την επανεξέταση της κρίσης του τίτλου σπουδών. Η αίτηση επανεξέτασης υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Πράξης Αναγνώρισης.
Επιστροφής Παραβόλου
Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε εφόσον επιθυμείτε την επιστροφή του παραβόλου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αίτηση επιστροφής παραβόλου που δεν συνοδεύεται από πρωτότυπο παράβολο ή αποδεικτικό έγγραφο του αριθμού ΙΒΑΝ του δικαιούχου ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ.
Βεβαίωση αναγνώρισης Ιδρύματος
Η αίτηση που πρέπει να υποβάλετε εφόσον επιθυμείτε την χορήγηση Βεβαίωσης αναγνώρισης Ιδρύματος.
Οι αιτήσεις με τα αντίστοιχα παράβολα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση protocol@doatap.gr ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση επανεξέτασης κρίσης τίτλων σπουδών οι οποίοι είχαν αρχικά υποβληθεί στο eDoatap υποβάλλεται μόνο μέσω eDoatap.