Παράβολα

Για κάθε αίτηση του παρακάτω πίνακα, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει το αντίστοιχο ποσό παραβόλου (τελικό ποσό συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου) στην Τράπεζα της Ελλάδος και το αποδεικτικό της κατάθεσης συνοδεύει την αίτησή του. Η κατάθεση πραγματοποιείται:

  • μέσω web banking της τράπεζας επιλογής σας
  • σε τραπεζικό κατάστημα της τράπεζας επιλογής σας
  • στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου -πρώην Πανεπιστημίου- αρ. 21), είτε σε κάποιο υποκατάστημα ή πρακτορείο της ΤτΕ.

με κατάθεση του σχετικού ποσού στον λογαριασμό που τηρεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην ΤτΕ με τα κάτωθι στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / BANK OF GREECE
SWIFT CODE: BNGRGRAA
IBAN: GR05 0100 0240 0000 0002 6072 595
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Προσοχή: τυχόν πρόσθετα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον εντολέα.

Σημείωση: Παρακαλούμε η αιτιολογία της κατάθεσης να εμφανίζει το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του αιτούντος.

Για να δείτε τα υποκαταστήματα της ΤτΕ πατήστε εδώ
Για να δείτε τα πρακτορεία της ΤτΕ πατήστε εδώ

Τιμές Παραβόλων από 4957/2022:

ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΓΗ Ν.4957/2022

σε ευρώ (€)

ΝΕΑ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
σε ευρώ (€)

 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ*
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ σε ευρώ (€)**
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
(2%)&ΟΓΑ
ΧΑΡΤ (20%)
1. Αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών i)
Βασικός τίτλος
 

 

225,00

 

180,00

 

4,32

 

 

184,32

ii)
Μεταπτυχιακός τίτλος
 

180,00

130,00 3,12 133,12
iii)
Διδακτορικό δίπλωμα
 

 

180,00

 

130,00

 

3,12

 

133,12

2. Επανεξέταση
αιτήματος αναγνώρισης τίτλου σπουδών
 

225,00

150,00 3,60 153,60
3. Καθορισμός
της αντιστοιχίας της βαθμολογικής
ή αξιολογικής κλίμακας των
αναγνωριζόμενων ως ακαδημαϊκά ισοδύναμων» αλλοδαπών
τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή
αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών
τίτλων ή το χαρακτηρισμό των τίτλων
ως αδιαβάθμητων
 

 

 

 

 

 

 

50,00

 

30,00

 

0,72

 

30,72

4. Συμμετοχή
σε εξετάσεις οργανισμού, ανά
μάθημα εξέτασης
 

150,00

70,00 1,68 71,68
5. Χορήγηση
αποσπασμάτων πρακτικών συνεδριάσεων
Διοικητικού Συμβουλίου, ανά
απόσπασμα
 

 

20,00

20,00 0,48 20,48
6. Χορήγηση
ακριβών αντιγράφων εγγράφων που έχει εκδώσει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή φυλάσσονται
στο αρχείο του, ανά
ακριβές αντίγραφο
 

 

 

20,00

 

20,00

 

0,48

 

20,48

Αιτήσεις διάφορες,

ανά αίτηση

 

20,00

20,00 0,48 20,48
*ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

**Διευκρινίζεται ότι η τελική χρέωση ανά περίπτωση από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι το ποσό που αναγράφεται στην τελευταία στήλη του πίνακα (“ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ σε ευρώ”).