Αιτήματα υπέρβασης σειράς προτεραιότητας

Για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης η σειρά προτεραιότητας δεν παραβιάζεται. Έγκριση επίσπευσης δίνεται μόνον όταν υπάρχει, αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκ μέρους του οργανισμού.