Υποδείγματα βεβαιώσεων τόπου σπουδών

Εφ’ όσον ο τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από Ίδρυμα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα του άρθρου 307, το ημεδαπό πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής, προκειμένου να αναγνωρίσει τον τίτλο σπουδών για τις ακόλουθες περιπτώσεις:


α) αίτηση για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ημεδαπά Α.Ε.Ι. (κατ’ αναλογία και για συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις),
β) αίτηση στο «ΑΠΕΛΛΑ» για θέση ΔΕΠ σε Α.Ε.Ι. ή μόνιμου ερευνητή σε δημόσια ερευνητικά κέντρα (Ε.Κ.) που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας,
γ) αίτηση για θέση Σ.Ε.Π. στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.),
δ) αίτηση για πλήρωση θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή (post-doc) σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα,


επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών»(English, French), η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής