ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 ΚΥΑ «”Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19″» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4829/2-11-2020, αναστέλλονται όλες οι εξετάσεις με φυσική παρουσία που διενεργούνται στα ΑΕΙ, ανεξαρτήτως αν το ΑΕΙ έχει την επιμέλεια της διεξαγωγής τους ή όχι.

Ως εκ τούτου, οι προγραμματισμένες εξετάσεις Ιατρικής – Οδοντιατρικής 2ης περιόδου 2020, που διεξάγει ο ΔΟΑΤΑΠ, αναβάλλονται προσωρινά.

Μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, θα υπάρξει, από τον Οργανισμό, νεότερη ανακοίνωση επαναπροσδιορισμού των ημερομηνιών διεξαγωγής τους.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι δηλώσεις συμμετοχής και παράβολα που έχουν ήδη υποβληθεί στην υπηρεσία για την 2η Εξ. περίοδο του 2020, θα ισχύουν και δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου.