Εκκρεμείς αιτήσεις επανεξέτασης

Σύμφωνα με το άρθρο 480(*) του ν. 4957/2022, οι εκκρεμείς αιτήσεις επανεξέτασης τίθενται στο αρχείο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση επιστροφής του παραβόλου. Για ορισμένες περιπτώσεις η αίτηση επανεξέτασης που θα τεθεί στο αρχείο, μπορεί να υποβληθεί ως νέα αίτηση με το ίδιο παράβολο. Πριν από την υποβολή νέας αίτησης συνιστάται η επικοινωνία με την Διεύθυνση Ενημέρωσης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για την παροχή διευκρινίσεων και επιλεξιμότητας της αίτησης.

(*) Άρθρο 480
3. Εκκρεμείς αιτήσεις επανεξέτασης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καταργούνται και το παράβολο επιστρέφεται. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκινεί η νόμιμη προθεσμία άσκησης του ενδίκου βοηθήματος της αίτησης ακύρωσης. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει παρέλθει το διάστημα άσκησης αίτησης επανεξέτασης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καταργείται το δικαίωμα άσκησης αίτησης επανεξέτασης. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκινεί η νόμιμη προθεσμία άσκησης του ενδίκου βοηθήματος της αίτησης ακύρωσης.
4. Δεν δύναται να υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας που απορρέει από τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης εφόσον ο τίτλος αυτός έχει συνεκτιμηθεί για «ισοτιμία ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με προγενέστερες διατάξεις.