ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2020 -2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2020 -2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

________________________________________

Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Οι εξετάσεις Ιατρικής, 2ης Εξεταστικής περιόδου 2020, θα διεξαχθούν στην Αθήνα, 30 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 2020, στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου

Το πρόγραμμα των εξετάσεων παρατίθεται ακολούθως:

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/11/2020 –

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (από 13.00 έως 15.30)

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/11/2020

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (από 16.00 έως 18.30)

ΤΡΙΤΗ 01/12/2020

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (από 13.00 έως 15.30)

ΤΡΙΤΗ 01/12/2020

ΑΝΑΤΟΜΙΑ (από 16.00 έως 18.30)

ΤΕΤΑΡΤΗ 02/12/2020

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (από 13.00 έως 15.30)

ΤΕΤΑΡΤΗ 02/12/2020

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (από 16.00 έως 18.30)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/12/2020

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (από 13.00 έως 15.30)

*Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων, 30 λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης εκάστου μαθήματος. (για το πρώτο μάθημα της ημέρας στις 12.30 και για το δεύτερο στις 15.30.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξετάσεων, ανά ημέρα, θα πραγματοποιείται η διόρθωση των γραπτών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Στις εξετάσεις μπορεί να συμμετάσχει όποιος:

(α) Έχει καταθέσει την σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 02-10-2020 και μόνον εφόσον δεν υπάρχει εκκρεμότητα στο φάκελό του (επιβεβαίωση γνησιότητας τίτλου, ελλιπή δικαιολογητικά, κ.λ.π.).

(β) Έχει υποβάλλει το ειδικό έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ από 23/10/2020 μέχρι 13/11/2020, με ταυτόχρονη κατάθεση του παραβόλου για τα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

Δηλώσεις συμμετοχής που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παράβολα δεν θα γίνονται δεκτές (Τα παράβολα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι και την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης δηλώσεων συμμετοχής).

Οι δηλώσεις συμμετοχής, μαζί με τα παράβολα (ανά εξεταζόμενο μάθημα) με τα στοιχεία του/της ενδιαφερομένου/ης και με την αναγραφή της ένδειξης « ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ- 2η 2020 » θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο (μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@doatap.gr .

Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι οπωσδήποτε, θα πρέπει να φέρουν τα πρωτότυπα παράβολα μαζί τους τις ημέρες των εξετάσεων..

Διευκρινίζεται ότι:

Το παράβολο είναι 148,48 ευρώ (145 ευρώ + 3,48 ευρώ 2% χαρτ. + 20% ΟΓΑ χαρτ.) ανά μάθημα και καταβάλλεται στον Λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με αριθμό 26072595.

Στο κάθε παράβολο πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου και το μάθημα στο οποίο προτίθεται να εξεταστεί. (Πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου ανά εξεταζόμενο μάθημα.).

Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κάποιος υποψήφιος δεν προσέλθει στις εξετάσεις , το παράβολο δεν θα επιστρέφεται και θα πρέπει να καταβληθεί νέο παράβολο για τη συμμετοχή του στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Επίσης, παράβολο που θα κατατεθεί σε οποιονδήποτε άλλο Τραπεζικό λογαριασμό πλην του ανωτέρου, ΔΕΝ θα παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Για την διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ο κατάλογος καταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος στο τέλος της παρούσης ανακοίνωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός από την παρούσα εξεταστική περίοδο υποψηφίων, των οποίων μοναδική εκκρεμότητα αποτελεί η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσης της γνησιότητας του τίτλου σπουδών, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα δηλώσουν για πρώτη φορά συμμετοχή στις εξετάσεις, να καταθέτουν παράλληλα με τη δήλωση συμμετοχής και Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν. 1599/1986) με την οποία θα δηλώνουν τα παρακάτω:

« Όλα τα έγγραφα και τα κατατεθέντα στοιχεία του φακέλου μου είναι γνήσια και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι εάν αυτό δεν αποδειχθεί, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης των αποτελεσμάτων μου στις εξετάσεις και μη έκδοσης σχετικής πράξης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών μου.»

Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να κατατίθεται υπογεγραμμένη και σε πρωτότυπη μορφή μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και τα αντίστοιχα παράβολα των προς εξέταση μαθημάτων στο χρονικό διάστημα που ορίζεται παραπάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν να αποστείλουν την υπεύθυνη δήλωση ή το παράβολο μέσω fax ή έχουν καταθέσει φωτοτυπία του παραβόλου θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα πρωτότυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης και των παραβόλων την ημέρα των εξετάσεων. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης αστυνομική ή στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος τους, οι υποψήφιοι της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν μαζί τους μία βεβαίωση ταυτοπροσωπίας.

Για την πορεία του φακέλου τους, εκκρεμότητες, κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ΜΟΝΟΝ από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ στον 3ο όροφο του κτιρίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και μέσω της ON-LINE πορείας αίτησης του φακέλου.

Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την Ιατρική και τις σχετικές εξετάσεις του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και η κωδικοποίηση ενεργειών των εξετάσεων, ευρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει από τη λίστα των εξεταζομένων τους υποψήφιους, για τους οποίους θα προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με τη γνησιότητα των τίτλων τους ή τη διάρκεια των σπουδών τους, ή αναληθή στοιχεία.

H λίστα με τα ονόματα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν εγκαίρως πριν τις εξετάσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Μ. Αλεξάνδρου & Ζαρίφη Τ.Κ. 681 00

ΒΟΛΟΣ

Αργοναυτών 52 Τ.Κ. 382 21

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

25ης Αυγούστου 25 Τ.Κ. 712 02

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τσιμισκή 4 Τ.Κ. 546 25

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 2 Τ.Κ. 451 10

ΚΑΒΑΛΑ

Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Τ.Κ. 653 02

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Αριστομένους 27 Τ.Κ. 241 00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Αγ. Γεωργίου 1 Τ.Κ. 691 00

ΛΑΜΙΑ

Πλατεία Διάκου Τ.Κ. 351 00

ΛΑΡΙΣΑ

Κύπρου 88 Τ.Κ. 412 22

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Π. Κουντουριώτη 9 Τ.Κ. 811 00

ΠΑΤΡΑ

Αγ. Ανδρέου 49-51 Τ.Κ. 262 21

ΡΟΔΟΣ

7ης Μαρτίου Τ.Κ. 851 00

ΣΑΜΟΣ

Θεμιστοκλή Σοφούλη 77 Τ.Κ. 831 00

ΣΕΡΡΕΣ

Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 621 22

ΤΡΙΠΟΛΗ

28ης Οκτωβρίου 11 Τ.Κ. 221 00

ΧΑΝΙΑ

Ανδρέα Παπανδρέου 2 Τ.Κ. 731 34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Εθν. Αντιστάσεως και Δήμητρος, Τ.Κ. 192 00 Ελευσίνα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου, Επιμενίδου 20, Τ.Κ. 721 00 Αγ. Νικόλαος

ΑΙΓΙΟ

Δ.Ο.Υ. Αιγίου, Κανελλοπούλου 36, Τ.Κ. 251 00 Αίγιο

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας, Καρακαδά 3, Τ.Κ. 272 00 Αμαλιάδα

ΑΜΦΙΣΣΑ

Δ.Ο.Υ. ΄Αμφισσας, Αθανασίου Διάκου & Ανδρούτσου, Τ.Κ. 331 00 ΄Αμφισσα

ΑΡΤΑ

Δ.Ο.Υ. ΄Αρτας, Περιφερειακή οδός ¶ρτας 56, Τ.Κ. 471 00 ΄Αρτα

ΒΕΡΟΙΑ

Δ.Ο.Υ. Βέροιας, Θεσσαλονίκης 131, Τ.Κ. 590 33 Μακροχώρι Ημαθίας

ΓΡΕΒΕΝΑ

Δ.Ο.Υ. Γρεβενών, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 72, Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά

ΕΔΕΣΣΑ

Δ.Ο.Υ. ΄Εδεσσας, Διοικητήριο, Τ.Κ. 582 00 ΄Εδεσσα

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου, Κωνσταντίνου Λομβάρδου 18, Τ.Κ. 291 00 Ζάκυνθος

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, Ελευθερίας 6, Τ.Κ. 461 00 Ηγουμενίτσα

ΘΗΒΑ

Δ.Ο.Υ. Θήβας, Επαμεινώνδα 11, Τ.Κ. 322 00 Θήβα

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Τ.Κ. 431 00 Καρδίτσα

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου, Κυριαζή & Κονδύλη γωνία, Τ.Κ. 361 00 Καρπενήσι

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, Λεωφόρος Κύκνων 2, Τ.Κ. 52 100 Καστοριά

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α΄ Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη

ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, 21ης Ιουνίου 50, Τ.Κ. 611 00 Κιλκίς

ΚΟΖΑΝΗ

Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, Αριστοτέλους και Γκέρτσιου 22, Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Πατρών 83, Τ.Κ. 201 00 Κόρινθος

Κως Α΄ Δ.Ο.Υ. Κω, Τ.Κ. 853 00 Κως

ΛΕΙΒΑΔΙΑ

Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς, Σοφοκλέους 17, Τ.Κ. 321 00 Λειβαδιά

ΛΕΥΚΑΔΑ

Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, ΄Αγγελου Σικελιανού 1, Τ.Κ. 311 00 Λευκάδα

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, Λιμάνι Μεσολογγίου, Τ.Κ. 302 00 Μεσολόγγι

ΝΑΞΟΣ

Δ.Ο.Υ. Νάξου, Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 843 00 Νάξος

ΝΑΥΠΛΙΟ

Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, Ηρακλέους 4, Τ.Κ. 211 00 Ναύπλιο

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας, Ιπποκράτους 30, Τ.Κ. 682 00 Ορεστιάδα

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, Χαριλάου Τρικούπη 33, Τ.Κ. 631 00 Πολύγυρος

ΠΡΕΒΕΖΑ

Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, Πολυτεχνείου 15, Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζα

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Δ.Ο.Υ. Πτολεμαϊδας, Φιλίππου 4, Τ.Κ. 502 00 Πτολεμαίδα

ΣΥΡΟΣ

Δ.Ο.Υ. Σύρου, Νικηφόρου Μανδηλαρά 31, Τ.Κ. 841 00 Σύρος

ΤΡΙΚΑΛΑ

Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Κολοκοτρώνη και Πτολεμαίου, Τ.Κ. 421 00 Τρίκαλα

ΧΑΛΚΙΔΑ

Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Δημάρχου Σκούρα (Δύο Δέντρα), Τ.Κ. 341 00 Χαλκίδα

ΧΙΟΣ

Δ.Ο.Υ. Χίου, Μιχαήλ Λιβανού 66, Τ.Κ. 821 00 Χίος