ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1, περ. η΄ του Ν. 3328/2005: «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις», την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 υποβλήθηκε στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η ετήσια έκθεση απολογισμού και αξιολόγησης του έργου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., περιόδου Φεβρουαρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021, το περιεχόμενο της οποίας εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., κατά την 6η συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2021.