Επανεξέταση της ισοτιμίας προγραμμάτων σπουδών

Επισημαίνεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα της επανεξέτασης της ισοτιμίας προγράμματος σπουδών εφόσον στη πορεία διαπιστώνει ότι τα κριτήρια σπουδών, προαγωγής, εξέτασης και διάρκειας σπουδών αφίστανται των προϋποθέσεων που διέπουν τη λειτουργία και οργάνωση σπουδών στην Ελλάδα. Οι αξιολογήσεις προγραμμάτων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να γίνονται αντιληπτές ως αποφάσεις υφιστάμενες σε συνεχή και επαναλαμβανόμενο έλεγχο, ανάλογα με τη διαμόρφωση τυχόν νέων δεδομένων, πιθανές αλλαγές στις ακολουθούμενες ακαδημαϊκές πρακτικές στα Ιδρύματα της αλλοδαπής, μεταβολές στη νομοθεσία και συμπληρώσεις στην υφιστάμενη νομολογία, σύμφωνα με τους κανόνες της χρηστής διοίκησης και τον νόμο. Με αυτήν την έννοια δεν δεσμεύουν τον Οργανισμό ως προς την αναγνώριση τίτλων σπουδών οι οποίοι χορηγούνται στο πλαίσιο κατ’ αρχήν αναγνωρισμένων προγραμμάτων και οι οποίοι υπόκεινται σε οριστική διαδικασία αξιολόγησης – αναγνώρισης μετά την υποβολή τους, ως τίτλοι σπουδών, στον Οργανισμό.