Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην 12η/16.07.2021 συνεδρίαση της Ολομέλειας, αποφάσισε ομόφωνα να προβεί στην αποδοχή της με αριθμ. 61/2021 (Τμήμα Γ) Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.