Η (προ)ιστορία του ΔΟΑΤΑΠ και της σχετικής νομοθεσίας

Εως το 1977

Αναγνώριση τίτλων από τα Πανεπιστήμια

Μέχρι το 1977, στη χώρα μας, την αρμοδιότητα της αναγνώρισης τίτλων σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης την είχαν αποκλειστικά τα Πανεπιστήμια.

1977

ΔΙΚΑΤΣΑ (Ν.741/1977) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ (Ν. 576/1977)

Με τον νόμο 741/1977 ιδρύθηκε το Διεπιστημονικό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) το οποίο μέχρι και το Μάρτιο του 2005 είχε την αποκλειστική αρμοδιότητά της αναγνώρισης των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής καθώς και των απονεμόμενων από αυτά τίτλων σπουδών. Με τον νόμο 576/1977 ιδρύθηκε το Συμβούλιο Ισοτιμιών με αρμοδιότητα την ισοτιμία Τίτλων Σπουδών και Σχολών ή Τμημάτων της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και την κατάταξη σπουδαστών ή πτυχιούχων σε σπουδαστικά εξάμηνα διαφόρων Σχολών.

1983

ITE (Ν.1404/1983)

Το 1983, με τον νόμο 1404/1983, ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). το οποίο είχε ως έργο του να εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας περί εκπαιδευτικών και επιστημονικών θεμάτων της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης. Το ΙΤΕ είχε την αρμοδιότητα: α) να αποφαίνεται για το ομοταγές με τα ΤΕΙ των σχολών ή τμημάτων της τριτοβάθμιας μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του εξωτερικού, την ισοτιμία των τίτλων σπουδών που χορηγούσαν και την αντιστοιχία τους, εφόσον υπήρχε, με τους τίτλους που απονέμονταν από τα ΤΕΙ, β) να παραπέμπει για κατάταξη σε εξάμηνο σπουδών ή για συμπληρωματική εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων σε τμήμα ΤΕΙ των κατόχων τίτλων της αλλοδαπής ομοταγών προς τα ΤΕΙ που δεν ήταν αντίστοιχοι ή δεν ήταν δυνατό να αναγνωριστούν ως ισότιμοι με τους τίτλους που χορηγούσαν τα ΤΕΙ. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ισοτιμιών περιήλθαν τότε στο Ι.Τ.Ε.

2005

Τον Απρίλιο του 2005 καταργήθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (Ν. 741/1977) και η δημόσια υπηρεσία με τίτλο Ι.Τ.Ε. (Ν. 1404/1983) και οι αρμοδιότητές τους περιήλθαν στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) με τον νόμο 3328/2005

2022

Τον Ιούλιο 2022 καταργήθηκε ο ν.3328/2005 και πλέον η λειτουργία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και η διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων διέπονται από τα Άρθρα 297-316, 442-444 και 479-481 του ν.4957/2022.