στοχοι • εργο • δρασεις

Σκοπός του Οργανισμού είναι:

Α ― Η αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής.
 
Β ― Η παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Για να πετύχει το σκοπό έχει τις εξής δραστηριότητες:

1 • Συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση της αλλοδαπής και της ημεδαπής.

 

2 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις που σημειώνονται διεθνώς στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα πανεπιστήμια ενώ παρέχει πληροφορίες σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή αρμόδια Κέντρα και αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης στην ημεδαπή.

 

3 • Συμμετέχει σε συσκέψεις και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα από το ευρωπαϊκό δίκτυο των αντίστοιχων κέντρων ακαδημαϊκών αναγνωρίσεων και πληροφόρησης (NARIC), του οποίου είναι μέλος.του οποίου είναι μέλος.

 

4 • Συνεργάζεται με όργανα που έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

5 • Συνεργάζεται με κέντρα ακαδημαϊκής αναγνώρισης και πληροφόρησης άλλων χωρών στο πλαίσιο έργων στο χώρο της αναγνώρισης τίτλων σπουδών, της πληροφόρησης και της διασφάλισης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης.