Περί αναγνώρισης ισοτιμίας προγραμμάτων σπουδών

Ο Οργανισμός, εκ του νόμου, αναγνωρίζει τίτλους σπουδών, διαδικασία η οποία γίνεται με βάση τα κριτήρια του νόμου 3328/2005. «Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών» σημαίνει ότι το πρόγραμμα παρέχεται από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής και χορηγείται στο πλαίσιο της οργάνωσης σπουδών συγκεκριμένου Τμήματος/Σχολής του εν λόγω Ιδρύματος με την απαραίτητη κάλυψη όλων των προϋποθέσεων αναγνώρισης που ορίζονται στο νόμο 3328/2005 για το Ίδρυμα – Σχολή- Τμήμα. Η κρίση προγραμμάτων σπουδών αποτελεί μέρος της διαδικασίας στα πλαίσια της ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και δεν συνεπάγεται την αναγκαστική και εκ των προτέρων από μεριάς του Οργανισμού αυτόματη αναγνώριση του απορρέοντος εκ του προγράμματος προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ούτε προδικάζει τις αποφάσεις του Οργανισμού επί τίτλων, οι οποίοι πρόκειται μελλοντικά να κατατεθούν σε αυτόν για ακαδημαϊκή αναγνώριση. Τα ως άνω ισχύουν και για όλα τα μέχρι σήμερα καταχωρημένα στη βάση του ΔΟΑΤΑΠ ως καταρχήν αναγνωρισθέντα προγράμματα αλλοδαπών πανεπιστημίων τα οποία συνιστούν «αναγνωρισμένα προγράμματα» με την έννοια των ως άνω παραγράφων.