ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016