ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016