Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Αʼ 212), για τη μίσθωση ακινήτου στην Αθήνα

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Ν.Π.Δ.Δ.) προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Αʼ 212), για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών της έδρας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην Αθήνα για πέντε (5) έτη με έναρξη την 1/1/2018.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 13/10/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφεία Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 54, 10437 Πλ. Καραϊσκάκη, 2ος όροφος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από της πρώτης δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης στον ημερήσιο Τύπο μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή προσφορά που θα υποβληθεί μετά τις 10.00 π.μ. της 13ης/10/2017. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο στα γραφεία του ΔΟΑΤΑΠ (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας των γραφείων του ΔΟΑΤΑΠ, Αγ. Κωνσταντίνου 54, 10437 Πλ. Καραϊσκάκη, 2ος όροφος) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.doatap.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ_ΔΟΑΤΑΠ 2017 (4-8-2017)