ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3963/2019

για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Ειδικών Εισηγητών του ΔΟΑΤΑΠ

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) προκηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1-4 του Ν.3328/2005 όπως ισχύει, πέντε (5) θέσεις Ειδικών Εισηγητών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, στα γνωστικά αντικείμενα:

1. Μία (1) θέση Ειδικού Εισηγητή στο γνωστικό αντικείμενο ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ (κωδικός θέσης 19001)

2. Μία (1) θέση Ειδικού Εισηγητή στο γνωστικό αντικείμενο ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (κωδικός θέσης 19002)

3. Μία (1) θέση Ειδικού Εισηγητή στο γνωστικό αντικείμενο ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ/ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (κωδικός θέσης 19003)

4. Μία (1) θέση Ειδικού Εισηγητή στο γνωστικό αντικείμενο ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ (κωδικός θέσης 19004)

5. Μία (1) θέση Ειδικού Εισηγητή στο γνωστικό αντικείμενο ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (κωδικός θέσης 19005)

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων αρχίζει στις 22 Φεβρουαρίου 2019 και λήγει στις 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 12η μεσημβρινή. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται αυτοπροσώπως (ή από εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση) στα γραφεία του ΔΟΑΤΑΠ (Τμήμα Προσωπικού, 2ος Όροφος, Αγ. Κων/νου 54, Αθήνα) ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή επί αποδείξει. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να έχει παραληφθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ εντός της προθεσμίας υποβολής.

Η Πρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ

Ελένη Φ. Παπαδοπούλου

Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης

Παραπομπές :

1. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

2. ΑΙΤΗΣΗ