ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ

Ο ΔΟΑΤΑΠ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια των εξής ειδών:

ΤΜΗΜΑ Α CPV 30192700-8 Γραφική Ύλη (Δείτε το excel που πρέπει να συμπληρώσετε)

ΤΜΗΜΑ Β CPV 30192110-5 Μελάνια (Δείτε το excel που πρέπει να συμπληρώσετε)

ΤΜΗΜΑ Γ CPV 30197630-1 Εκτυπωτικό Χαρτί (Δείτε το excel που πρέπει να συμπληρώσετε)

Οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα εκ των ανωτέρω τμημάτων υλικών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ στο Πρωτόκολλο του ΔΟΑΤΑΠ

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 2 ΜΑΙΟΥ 2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα 10.00

Δείτε εδώ την αναλυτική προκήρυξη

Δείτε εδώ το έντυπο ΤΕΥΔ

Δείτε εδώ αίτηση συμμετοχής