ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗλεκτρονικώνΥπολογιστών, Οθονών, Εξυπηρετητών Αρχείου, Εξοπλισμού Τηλεδιάσκεψης, Συσκευών Ασύρματης Πρόσβασης και Σαρωτών ψηφιοποίησης

Ο ΔΟΑΤΑΠ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια των εξής ειδών:

ΤΜΗΜΑ Α H/Y–Οθόνες- Servers Δείτε εδώ τον πίνακα ειδών που πρέπει να συμπληρώσετε

ΤΜΗΜΑ Β Σύστημα Τηλεδιάσκεψης Δείτε εδώ τον πίνακα ειδών που πρέπει να συμπληρώσετε

ΤΜΗΜΑ Γ Σαρωτές Δείτε εδώ τον πίνακα ειδών που πρέπει να συμπληρώσετε

Οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα εκ των ανωτέρω τμημάτων υλικών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ στο Πρωτόκολλο του ΔΟΑΤΑΠ

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα 10.00

Δείτε εδώ την αναλυτική προκήρυξη

Δείτε εδώ το έντυπο ΤΕΥΔ

Δείτε εδώ αίτηση συμμετοχής