Τροποίηση άρθρου 3 του Ν. 3328/2005

Σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-2-2012), άρθρο 44, παρ. 5α, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης η’ του άρθρου 3 του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80Α) ως εξής:

(ββ) Το ανώτατο ίδρυμα απονέμει ως τίτλους σπουδών πτυχία ή μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα.