Κλινική Άσκηση Προγραμμάτων Ιατρικής/Οδοντιατρικής

«Σύμφωνα με όσα ισχύουν στα Τμήματα Ιατρικής/Οδιοντιατρικής της ημεδαπής σχετικά με την κλινική άσκηση, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3328/2005 αρθρ. 4, παρ. 1α όπου αναφέρεται ότι η ισοτιμία αναγνωρίζεται εφόσον η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής, είναι προφανές ότι, για την αναγνώριση αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει η κλινική άσκηση να πραγματοποιείται αποκλειστικά στη χώρα που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών και σε χώρους που να παρέχουν κατά το δυνατόν τη δυνατότητα ελέγχου του μαθησιακού αποτελέσματος από το ίδρυμα. Η δυνατότητα δε πραγματοποίησης της κλινικής άσκησης σε άλλη χώρα θα πρέπει να παρέχεται μόνο μέσω επίσημων προγραμμάτων ERASMUS.

Η ως άνω απόφαση ισχύει για όσους/ες κάνουν έναρξη κλινικών ασκήσεων από την 1η Ιανουαρίου 2023, ανεξαρτήτως έτους σπουδών».

Απόφαση Ολομέλειας Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Αθήνα, 01.04.2022